Датум:
-------------------
21.07.2024.

О НАМА

Здравствени савет Србије је стручно,саветодавно тело формирано на основу чл.151-155 Закона о здравственој заштити од стране Народне скупштине Републике Србије.

Чланове Здравственог савета Србије бира Народна скупштина Републике Србије из редова еминентних стручњака из области здравствене заштите,стоматолошке заштите,струковних удружења лекара и САНУ.

Законом о здравственој заштити је одређено да Здравствени савет има петнаест чланова. Мандат чланова Здравственог савета је пет година.

Рад Здравственог савета је јаван и о свом раду Савет подноси извештај Народној скупштини Републике Србије најмање једном годишње.

Надлежност Здравственог савета јесте :

 1. дa прати развоj система здравствене заштите и здравственог осигурања у Републици и њихово усклађивање са европским и међународним стандардима;
 2. да предлаже мере за очување и унапређење здрaвственог стања и јачање здравственог потенцијала становништва;
 3. да предлаже мере за равномерно остваривање здравствене заштите свих грађана у Републици,као и мере за унапређење здравствене заштите угрожених популација;
 4. да предлаже мере за функционисање здравственог система заснованог на принципима одрживости и ефикасности;
 5. да предлаже мере за функционисање обавезног здравственог осигурања на принципима одрживости, ekoномичности и ефикасности, као и мере за успостављање и развој других видова здравственог осигурања;
 6. да врши процене квалитета програма континуиране едукације здравствених радника и здравствених сарадника (у даљем тексту: акредитација континуиране едукације);
 7. да даје мишљење на предлог плана развоја кадрова у здравству;
 8. да даје мишљење о уписној политици на факултете и школе здравствене струке и сарађује са надлежним државним органима и другим стручним телима у предлагању мера рационалне уписне политике на факултете и школе здравствене струке;
 9. да даје иницијативу и предлаже мере у циљу спровођења реформе у области здравствене заштите и здравственог осигурања;
 10. да разматра и друга питања из области здравствене заштите и здравственог осигурања и пружа стручну помоћ државним органима,организацијама и установама у реализацији задатака који се односе на друштвену бригу о здрављу;
 11. да обавља и друге послове,у складу са законом.


Председник Здравственог савета Србије је Академик Драган Мицић.

Сва права задржана
Здравствени савет Србије