Датум:
-------------------
21.07.2024.

О нама

Здравствени савет Србије је стручно, саветодавно тело формирано на основу чл.151-155 Закона о здравственој заштити од стране Народне скупштине Републике Србије.

Чланове Здравственог савета Србије бира Народна скупштина Републике Србије из редова еминентних стручњака из области здравствене заштите,стоматолошке заштите,струковних удружења лекара и САНУ.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-239/2024-01
Датум: 27.05.2024 . године
Б е о г р а д

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 26/19) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 29.12.2022. године у априлском року 2024. године.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE april 2024, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA april 2024, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE april 2024, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA april 2024, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE april 2024, Zbirna tabela ZDRAVSTVENOG SAVETA april 2024. Одлука је објављeна и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 27.05.2025. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније седам дана раније(чл. 9. став 2.), о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, до 15. у месецу од дана одржавања тог програма (чл. 9. став 4.). Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити у електронској форми надлежној комори, након оцене програма надлежна комора ће на својим веб сајтовима објавити табелу са прелиминарним резултатима програма. На ове резултате организатор има рок за жалбу од 5 дана коју треба послати на е-маил адресу надлежне коморе. Рок за жалбе за априлски рок је од 13.05.-17.05.2025. Рокови за примедбе су објављени у јавном позиву за текућу годину. Здравствени савет је разматрао програме који искључиво имају укључене здравствене сараднике као и програме које организују коморе ЗУ, програми послати на неадекватну адресу нису разматрани.

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган МицићРепублика Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-112/2022-01
Датум: 07.03.2022 . године
Б е о г р а д

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 26/19) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 29.12.2021. године (број: 153-02-706/2021-01) у јануарском року 2022. године.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE januar 2022, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE januar 2022, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA januar 2022, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE januar 2022, Zbirna tabela ZDRAVSTVENOG SAVETA januar 2022. Одлука је објављeна и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 07.03.2023. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган МицићРепублика Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-706/2021-01
Датум: 29.12.2021. године
Б е о г р а д

Здравствени савет Србије расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за акредитацију програма континуиране едукације


Сви заинтересовани субјекти који могу спроводити поступак континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) здравствених радника и здравствених сарадника према Правилнику о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике (''Службени Гласник РС'', бр. 2/11) треба да доставе поштом своје предлоге програма надлежној Комори здравствених радника (Здравственом савету Србије се шаљу само програми који имају укључене здравствене сараднике или програми које организују Коморе ЗР) :

Лекарска комора Србије (ул. Краљице Наталије 1-3, 11000 Београд)

Стоматолошка комора Србије (ул.Узун Миркова 3/III, 11000 Београд)

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије (ул. Теразије 27 II спрат, 11000 Београд)

Комора биохемичара Србије (ул. Стојана Аралице 10/3, I спрат, 11070 Београд)

Фармацеутска комора Србије (ул. Мутапова 25, 11000 Београд)

Организатор едукације је обавезан да своју документацију достави НАДЛЕЖНОЈ КОМОРИ у завистности од циљне групе, Здравственом савету републике Србије достављају се само програми за здравствене сараднике или програми које организују Коморе ЗУ(ул. Немањина 22-26, 11000 Београд).

Програми се достављају у једном примерку. Сваки програм се мора посебно пријавити и приложити у посебној коверти. Програми и примедбе послате ван предвиђених рокова неће се узимати у разматрање. Програми комплементарне медицине (традиционалне медицине) прво морају бити послати Републичкој стручној комисији за комплементарну медицину на претходни поступак оцене квалитета КМЕ две недеље раније од прописаног рока за слање документације, након добијања мишљења РСК подносиоц пријаве упућује је Здравственог савету на коначну оцену у прописаном року за пријаву. Програми КЕ се могу доставити:

-од 15. до 30. јануара 2022,
-од 1. до 15. априла 2022,
-од 1. до 15. јула 2022. и
-- од 1. до 15. октобра 2022. године.

Здравствени савет ће разматрати само комплетне предлоге програма континуиране едукације, који обухватају:

1. Попуњену „Пријаву за акредитацију програма континуиране едукације“ која се може преузети са веб странице Здравственог савета. У пријави мора да буде наведен тачан датум извођења КЕ, а у случају промене термина организатор је дужан да о томе обавести надлежну комору најмање три недеље пре извођења КЕ.

2. „Пријава за акредитацију програма континуиране едукације“ мора да буде потписана и печатом оверена од стране организатора КЕ.

3. Сажетак програма едукације дужине до 500 речи, са максимално 5 референци.

4. Програм КЕ мора да садржи сатницу, теме и предаваче.

5. Кратке биографије предавача, са подацима о њиховим квалификацијама/искуству за спровођење предложеног едукативног програма (у формату датом на веб страници Здравственог савета). Довољан је електронски потпис предавача на датом формулару.

6. Потписом и печатом оверену одлуку органа надлежног за рецензирање (контролу квалитета) програма КЕ у оквиру установе/удружења предлагача којом се потврђује да је пријављени програм КЕ одобрен и рецензиран. Предавач/организатор КЕ не може да буде рецезент свог сопственог програма КЕ.

7. Свако удружење које акредитује програм КЕ дужно је да достави фотокопију решења о регистрацији од стране Агенције за привредне регистре.

8. Потврда о интелектуалној својини, потписом и печатом оверена од стране организатора програма континуиране едукације.

Резултате акредитације Здравствени савет Србије ће објавити на својој веб страници у виду Збирне табеле оцењених програма КЕ и то: 7. марта 2022. године, 09. маја 2022. године, 15. августа 2022. године и 14. новембра 2022. године.

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-705/2021-01
Датум: 28.12.2021. године
Б е о г р а д

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 26/19) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 18.11.2021.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela-PRIMEDBE-OKTOBAR 2021, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да доставе извештаје о одржаним програмима КЕ Здравственом савету Србије и надлежним коморама на прописаном обрасцу (образац izvestaj FORMULAR и образац promena termina FORMULAR) поштом и у електронској форми до 15. у месецу за програме континуиране едукације одржане у претходном месецу. Ако организатор на прописан начин не достави извештај, достави неуредан извештај или не обавести надлежну комору о промени везаној за одржавање програма -континуиране едукације, не може да спроводи програм континуиране едукације и не може да акредитује нове програме континуиране едукације шест месеци од дана одржавања програма континуиране едукације за који организатор није доставио извештај, доставио неуредан извештај или није обавестио надлежну комору о промени одржавања програма континуиране едукације. «Службени гласник РС», број 26/19).

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-01-00620/2021-01
Датум: 18.11.2021 . године
Б е о г р а д

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 26/19) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 31.12.2020. године (број: 153-02-01281/2020-01) у октобарском року 2021. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE oktobar 2021, Zbrina tabela KOMORE BIOHEMIČARA oktobar 2021, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE oktobar 2021, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA oktobar 2021, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE oktobar 2021, Zbirna tabela ZDRAVSTVENOG SAVETA oktobar 2021. Одлука је објављeна и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 15.11.2022. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган МицићРепублика Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-434/2021-01
Датум: 27.09.2021. године
Б е о г р а д

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 26/19) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 16.08.2021.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela-PRIMEDBE-JUL 2021., који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да доставе извештаје о одржаним програмима КЕ Здравственом савету Србије и надлежним коморама на прописаном обрасцу (образац izvestaj FORMULAR и образац promena termina FORMULAR) поштом и у електронској форми до 15. у месецу за програме континуиране едукације одржане у претходном месецу. Ако организатор на прописан начин не достави извештај, достави неуредан извештај или не обавести надлежну комору о промени везаној за одржавање програма -континуиране едукације, не може да спроводи програм континуиране едукације и не може да акредитује нове програме континуиране едукације шест месеци од дана одржавања програма континуиране едукације за који организатор није доставио извештај, доставио неуредан извештај или није обавестио надлежну комору о промени одржавања програма континуиране едукације. «Службени гласник РС», број 26/19).

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-01-00333/2021-01
Датум: 16.08.2021 . године
Б е о г р а д

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 26/19) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 31.12.2020. године (број: 153-02-01281/2020-01) у јулском року 2021. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE Jul 2021, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE Jul 2021, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA Jul 2021, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA Jul 2021, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE Jul 2021. Zbirna tabela ZDRAVSTVENOG SAVETA Jul 2021. Одлука је објављeна и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 16.08.2022. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-00236/2021-01
Датум: 15.06.2021. године
Б е о г р а д

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 26/19) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 18.05.2021.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela PRIMEDBE april 2021., који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да доставе извештаје о одржаним програмима КЕ Здравственом савету Србије и надлежним коморама на прописаном обрасцу (образац izvestaj FORMULAR и образац promena termina FORMULAR) поштом и у електронској форми до 15. у месецу за програме континуиране едукације одржане у претходном месецу. Ако организатор на прописан начин не достави извештај, достави неуредан извештај или не обавести надлежну комору о промени везаној за одржавање програма -континуиране едукације, не може да спроводи програм континуиране едукације и не може да акредитује нове програме континуиране едукације шест месеци од дана одржавања програма континуиране едукације за који организатор није доставио извештај, доставио неуредан извештај или није обавестио надлежну комору о промени одржавања програма континуиране едукације. «Службени гласник РС», број 26/19).

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-01-00188/2021-01
Датум: 18.05.2021 . године
Б е о г р а д

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 26/19) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 31.12.2020. године (број: 153-02-01281/2020-01) у априлском року 2021. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE april 2021, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE april 2021, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA april 2021,, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA april 2021,, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE april 2021. Zbirna tabela ZDRAVSTVENOG SAVETA april 2021.. Одлука је објављeна и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 18.05.2022. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-00143/2021-01
Датум: 22.04.2021. године
Б е о г р а д

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 26/19) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 01.03.2021.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela-PRIMEDBE-januar 2021., који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да доставе извештаје о одржаним програмима КЕ Здравственом савету Србије и надлежним коморама на прописаном обрасцу (образац izvestaj FORMULAR и образац promena termina FORMULAR) поштом и у електронској форми до 15. у месецу за програме континуиране едукације одржане у претходном месецу. Ако организатор на прописан начин не достави извештај, достави неуредан извештај или не обавести надлежну комору о промени везаној за одржавање програма -континуиране едукације, не може да спроводи програм континуиране едукације и не може да акредитује нове програме континуиране едукације шест месеци од дана одржавања програма континуиране едукације за који организатор није доставио извештај, доставио неуредан извештај или није обавестио надлежну комору о промени одржавања програма континуиране едукације. «Службени гласник РС», број 26/19).

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-01-00071/2021-01
Датум: 01.03.2021 . године
Б е о г р а д

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 26/19) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 31.12.2020. године (број: 153-02-01281/2020-01) у јануарском року 2021. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE januar 2021, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE januar 2021, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA januar 2021,, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA januar 2021,, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE januar 2021. Zbirna tabela ZDRAVSTVENOG SAVETA januar 2021.. Одлука је објављeна и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 01.03.2022. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-01281/2020-01
Датум: 31.12.2020. године
Б е о г р а д

Здравствени савет Србије расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за акредитацију програма континуиране едукације


Сви заинтересовани субјекти који могу спроводити поступак континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) здравствених радника и здравствених сарадника према Правилнику о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике (''Службени Гласник РС'', бр. 2/11) треба да доставе поштом своје предлоге програма надлежној Комори здравствених радника (Здравственом савету Србије се шаљу само програми који имају укључене здравствене сараднике или програми које организују Коморе ЗР) :

Лекарска комора Србије (ул. Краљице Наталије 1-3, 11000 Београд)

Стоматолошка комора Србије (ул.Узун Миркова 3/III, 11000 Београд)

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије (ул. Теразије 27 II спрат, 11000 Београд)

Комора биохемичара Србије (ул. Стојана Аралице 10/3, I спрат, 11070 Београд)

Фармацеутска комора Србије (ул. Мутапова 25, 11000 Београд)

Организатор едукације је обавезан да своју документацију достави НАДЛЕЖНОЈ КОМОРИ у завистности од циљне групе, Здравственом савету републике Србије достављају се само програми за здравствене сараднике или програми које организују Коморе ЗУ(ул. Немањина 22-26, 11000 Београд).>

Програми се достављају у једном примерку. Сваки програм се мора посебно пријавити и приложити у посебној коверти. Програми и примедбе послате ван предвиђених рокова неће се узимати у разматрање. ППрограми комплементарне медицине (традиционалне медицине) прво морају бити послати Републичкој стручној комисији за комплементарну медицину на претходни поступак оцене квалитета КМЕ две недеље раније од прописаног рока за слање документације, након добијања мишљења РСК подносиоц пријаве упућује је Здравственог савету на коначну оцену у прописаном року за пријаву. Програми КЕ се могу доставити:

-од 15. до 30. јануара 2021. ,
-од 1. до 15. априла 2021.,
-од 1. до 15. јула 2021. и
-од 1. до 15. октобра 2021. године.

Здравствени савет ће разматрати само комплетне предлоге програма континуиране едукације, који обухватају:

1. Попуњену „Пријаву за акредитацију програма континуиране едукације“ која се може преузети са веб странице Здравственог савета. У пријави мора да буде наведен тачан датум извођења КЕ, а у случају промене термина организатор је дужан да о томе обавести надлежну комору најмање три недеље пре извођења КЕ.

2. „Пријава за акредитацију програма континуиране едукације“ мора да буде потписана и печатом оверена од стране организатора КЕ.

3. Сажетак програма едукације дужине до 500 речи, са максимално 5 референци.

4. Програм КЕ мора да садржи сатницу, теме и предаваче.

5. Кратке биографије предавача, са подацима о њиховим квалификацијама/искуству за спровођење предложеног едукативног програма (у формату датом на веб страници Здравственог савета). Довољан је електронски потпис предавача на датом формулару.

6. Потписом и печатом оверену одлуку органа надлежног за рецензирање (контролу квалитета) програма КЕ у оквиру установе/удружења предлагача којом се потврђује да је пријављени програм КЕ одобрен и рецензиран. Предавач/организатор КЕ не може да буде рецезент свог сопственог програма КЕ.

7. Свако удружење које акредитује програм КЕ дужно је да достави фотокопију решења о регистрацији од стране Агенције за привредне регистре.

8. Потврда о интелектуалној својини, потписом и печатом оверена од стране организатора програма континуиране едукације.

Резултате акредитације Здравствени савет Србије ће објавити на својој веб страници у виду Збирне табеле оцењених програма КЕ и то: 1. марта 2021. године, 17. маја 2021. године, 16. августа 2021. године и 15. новембра 2021. године.

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-1278/2020-01
Датум: 18.12.2020. године
Б е о г р а д

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 26/19) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 16.11.2020.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela-PRIMEDBE-oktobar 2020., који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да доставе извештаје о одржаним програмима КЕ Здравственом савету Србије и надлежним коморама на прописаном обрасцу (образац izvestaj FORMULAR и образац promena termina FORMULAR) поштом и у електронској форми до 15. у месецу за програме континуиране едукације одржане у претходном месецу. Ако организатор на прописан начин не достави извештај, достави неуредан извештај или не обавести надлежну комору о промени везаној за одржавање програма -континуиране едукације, не може да спроводи програм континуиране едукације и не може да акредитује нове програме континуиране едукације шест месеци од дана одржавања програма континуиране едукације за који организатор није доставио извештај, доставио неуредан извештај или није обавестио надлежну комору о промени одржавања програма континуиране едукације. «Службени гласник РС», број 26/19).

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-01202/2020-01
Датум: 16.11.2020 . године
Б е о г р а д

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 26/19) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 27.12.2019. године (број: 153-02-02361/2019-01) у октобарском року 2020. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE oktobar 2020, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE oktobar 2020, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA oktobar 2020, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE oktobar 2020, Zbirna tabela ZDRAVSTVENOG SAVETA oktobar 2020. Одлука је објављeна и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 16.11.2021. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-1046/2020-01
Датум: 30.09.2020. године
Б е о г р а д

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 26/19) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 17.08.2020.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela primedbi JUL 2020., који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да доставе извештаје о одржаним програмима КЕ Здравственом савету Србије и надлежним коморама на прописаном обрасцу (образац izvestaj FORMULAR и образац promena termina FORMULAR) поштом и у електронској форми до 15. у месецу за програме континуиране едукације одржане у претходном месецу. Ако организатор на прописан начин не достави извештај, достави неуредан извештај или не обавести надлежну комору о промени везаној за одржавање програма -континуиране едукације, не може да спроводи програм континуиране едукације и не може да акредитује нове програме континуиране едукације шест месеци од дана одржавања програма континуиране едукације за који организатор није доставио извештај, доставио неуредан извештај или није обавестио надлежну комору о промени одржавања програма континуиране едукације. «Службени гласник РС», број 26/19).

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-840/2020-01
Датум: 17.08.2020 . године
Б е о г р а д

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 26/19) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 27.12.2019. године (број: 153-02-02361/2019-01) у јулском року 2020. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE jul 2020, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE jul 2020, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA jul 2020, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA jul 2020, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE jul 2020, Zbirna tabela ZDRAVSTVENOG SAVETA jul 2020. Одлука је објављeна и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 17.08.2021. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-690/2020-01
Датум: 01.07.2020. године
Б е о г р а д

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 26/19) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 21.05.2020.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela primedbi АПР 2020., који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да доставе извештаје о одржаним програмима КЕ Здравственом савету Србије и надлежним коморама на прописаном обрасцу (образац izvestaj FORMULAR и образац promena termina FORMULAR) поштом и у електронској форми до 15. у месецу за програме континуиране едукације одржане у претходном месецу. Ако организатор на прописан начин не достави извештај, достави неуредан извештај или не обавести надлежну комору о промени везаној за одржавање програма -континуиране едукације, не може да спроводи програм континуиране едукације и не може да акредитује нове програме континуиране едукације шест месеци од дана одржавања програма континуиране едукације за који организатор није доставио извештај, доставио неуредан извештај или није обавестио надлежну комору о промени одржавања програма континуиране едукације. «Службени гласник РС», број 26/19).

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-00473/2020-01
Датум: 21.05.2020 . године
Б е о г р а д

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 26/19) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 27.12.2019. године (број: 153-02-02361/2019-01) у априлском року 2020. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE april 2020, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE april 2020, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA april 2020, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE april 2020, Одлука је објављeна и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 21.05.2021. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Датум: 14.04.2020. године
Б е о г р а д


О Б А В Е Ш Т Е Њ ЕOрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да доставе извештаје о одржаним програмима КЕ Здравственом савету Србије и надлежним коморама на прописаУслед мера које прате епидемиолошку ситуацију изазвану новим корона вирусом (COVID-19), извођење програма континуиране едукације, је одложено до даљњег. Једино се могу реализовати програми који су акредитовани као континуирана едукација у електронској форми. Из истих разлога, акредитација за све програме континуиране едукације која је важила до 20.05.2020. године продужава се и програми се могу реализовати у једном или више наврата до 19.11.2020. године.

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-538/2020-01
Датум: 14.04.2020. године
Б е о г р а д

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 26/19) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 02.03.2020.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela-PRIMEDBE-januar 2020, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да доставе извештаје о одржаним програмима КЕ Здравственом савету Србије и надлежним коморама на прописаном обрасцу (образац izvestaj FORMULAR и образац promena termina FORMULAR) поштом и у електронској форми до 15. у месецу за програме континуиране едукације одржане у претходном месецу. Ако организатор на прописан начин не достави извештај, достави неуредан извештај или не обавести надлежну комору о промени везаној за одржавање програма -континуиране едукације, не може да спроводи програм континуиране едукације и не може да акредитује нове програме континуиране едукације шест месеци од дана одржавања програма континуиране едукације за који организатор није доставио извештај, доставио неуредан извештај или није обавестио надлежну комору о промени одржавања програма континуиране едукације. «Службени гласник РС», број 26/19).

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-301/2020-01
Датум: 02.03.2020. године
Б е о г р а д

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 26/19) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 27.12.2019. године (број: 153-02-02361/2019-01) у јануарском року 2020. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE januar 2020, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE januar 2020, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA januar 2020, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA januar 2020, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE , Zbirna tabela ZDRAVSTVENOG SAVETA januar 2020, Одлука је објављeна и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 02.03.2021. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-02361/2019-01
Датум: 27.12.2019. године
Б е о г р а д

Здравствени савет Србије расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за акредитацију програма континуиране едукације


Сви заинтересовани субјекти који могу спроводити поступак континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) здравствених радника и здравствених сарадника према Правилнику о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике (''Службени Гласник РС'', бр. 2/11) треба да доставе поштом своје предлоге програма надлежној Комори здравствених радника (Здравственом савету Србије се шаљу само програми који имају укључене здравствене сараднике или програми које организују Коморе ЗР) :

Лекарска комора Србије (ул. Краљице Наталије 1-3, 11000 Београд) Стоматолошка комора Србије (ул.Узун Миркова 3/III, 11000 Београд)

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије (ул. Теразије 27 II спрат, 11000 Београд)

Комора биохемичара Србије (ул. Антифашистичке борбе 16/8 IV спрат 11070 Нови Београд)

Фармацеутска комора Србије (ул. Мутапова 25, 11000 Београд)

Програме КЕ за здравствене сараднике треба доставити канцеларији Здравственог савета Србије (ул. Немањина 22-26, 11000 Београд).

Програми се достављају у једном примерку. Сваки програм се мора посебно пријавити и приложити у посебној коверти. Програми комплементарне медицине (традиционалне медицине) прво морају бити послати Републичкој стручној комисији за комплементарну медицину на претходни поступак оцене квалитета КМЕ две недеље раније од прописаног рока за слање документације, након добијања мишљења РСК подносиоц пријаве упућује је Здравственог савету на коначну оцену у прописаном року за пријаву. Програми КЕ се могу доставити:

-од 15. до 30. јануара 2020. ,
-од 1. до 15. априла 2020,
-од 1. до 15. јула 2020. и
-од 1. до 15. октобра 2020. године.

Здравствени савет ће разматрати само комплетне предлоге програма континуиране едукације, који обухватају:

1.Попуњену „Пријаву за акредитацију програма континуиране едукације“ која се може преузети са веб странице Здравственог савета. У пријави мора да буде наведен тачан датум извођења КЕ, а у случају промене термина организатор је дужан да о томе обавести надлежну комору најмање три недеље пре извођења КЕ.

2.„Пријава за акредитацију програма континуиране едукације“ мора да буде потписана и печатом оверена од стране организатора КЕ.

3.Сажетак програма едукације дужине до 500 речи, са максимално 5 референци.

4.Програм КЕ мора да садржи сатницу, теме и предаваче.

5.Кратке биографије предавача, са подацима о њиховим квалификацијама/искуству за спровођење предложеног едукативног програма (у формату датом на веб страници Здравственог савета). Довољан је електронски потпис предавача на датом формулару.

6.Потписом и печатом оверену одлуку органа надлежног за рецензирање (контролу квалитета) програма КЕ у оквиру установе/удружења предлагача којом се потврђује да је пријављени програм КЕ одобрен и рецензиран. Предавач/организатор КЕ не може да буде рецезент свог сопственог програма КЕ.

7.Свако удружење које акредитује програм КЕ дужно је да достави фотокопију решења о регистрацији од стране Агенције за привредне регистре.

8.Потврда о интелектуалној својини, потписом и печатом оверена од стране организатора програма континуиране едукације.

Резултате акредитације Здравствени савет Србије ће објавити на својој веб страници у виду Збирне табеле оцењених програма КЕ и то: 2. марта 2020. године, 18. маја 2020. године, 17. августа 2020. године и 16. новембра 2020. године.

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
153-02-02361/2019-01
Датум: 26.12.2019. године
Б е о г р а д

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 26/19) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 19.08.2019.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela-PRIMEDBE-октобар 2019, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да доставе извештаје о одржаним програмима КЕ Здравственом савету Србије и надлежним коморама на прописаном обрасцу (образац izvestaj FORMULAR и образац promena termina FORMULAR) поштом и у електронској форми до 15. у месецу за програме континуиране едукације одржане у претходном месецу. Ако организатор на прописан начин не достави извештај, достави неуредан извештај или не обавести надлежну комору о промени везаној за одржавање програма -континуиране едукације, не може да спроводи програм континуиране едукације и не може да акредитује нове програме континуиране едукације шест месеци од дана одржавања програма континуиране едукације за који организатор није доставио извештај, доставио неуредан извештај или није обавестио надлежну комору о промени одржавања програма континуиране едукације. «Службени гласник РС», број 23/2016).

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-2167/2019-01
Датум: 19.11.2019. године
Б е о г р а д

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 26/19) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 28.12.2018. године (број: 153-02-3645/2018-01) у октобарском року 2019. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE oktobar 2019, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE oktobar 2019, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA oktobar 2019, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE oktobar 2019, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE oktobar 2019, Одлука је објављeна и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 19.11.2020. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
153-02-02360/2019-01
Датум: 26.12.2019. године
Б е о г р а д

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 26/19) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 19.11.2019.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela PRIMEDBE jul 2019, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да доставе извештаје о одржаним програмима КЕ Здравственом савету Србије и надлежним коморама на прописаном обрасцу (образац izvestaj FORMULAR и образац promena termina FORMULAR) поштом и у електронској форми до 15. у месецу за програме континуиране едукације одржане у претходном месецу. Ако организатор на прописан начин не достави извештај, достави неуредан извештај или не обавести надлежну комору о промени везаној за одржавање програма -континуиране едукације, не може да спроводи програм континуиране едукације и не може да акредитује нове програме континуиране едукације шест месеци од дана одржавања програма континуиране едукације за који организатор није доставио извештај, доставио неуредан извештај или није обавестио надлежну комору о промени одржавања програма континуиране едукације. «Службени гласник РС», број 23/2016).

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-01685/2019-01
Датум: 19.08.2019. године
Б е о г р а д

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 26/19) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 28.12.2018. године (број: 153-02-3645/2018-01) у јулском року 2019. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE jul 2019,, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE jul 2019,, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA jul 2019,, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA jul 2019,, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE jul 2019,, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE jul 2019,, Одлука је објављeна и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 19.08.2020. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
153-02-1582/2019-01
Датум: 24.06.2019. године
Б е о г р а д

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 26/19) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 20.05.2019.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela-PRIMEDBE-april 2019, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да доставе извештаје о одржаним програмима КЕ Здравственом савету Србије и надлежним коморама на прописаном обрасцу (образац izvestaj FORMULAR и образац promena termina FORMULAR) поштом и у електронској форми до 15. у месецу за програме континуиране едукације одржане у претходном месецу. Ако организатор на прописан начин не достави извештај, достави неуредан извештај или не обавести надлежну комору о промени везаној за одржавање програма -континуиране едукације, не може да спроводи програм континуиране едукације и не може да акредитује нове програме континуиране едукације шест месеци од дана одржавања програма континуиране едукације за који организатор није доставио извештај, доставио неуредан извештај или није обавестио надлежну комору о промени одржавања програма континуиране едукације. «Службени гласник РС», број 23/2016).

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-1413/2019-01
Датум: 20.05.2019. године
Б е о г р а д

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 25/19 ) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 28.12.2018. године (број: 153-02-3645/2018-01) у априлском року 2019. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE april 2019,, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE april 2019,, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA april 2019,, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE april 2019,, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE april 2019,, Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 20.05.2020. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11, 23/2016, 31/2018).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-955/2019-01
Датум: 17.04.2019. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 04.03.2019.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela-PRIMEDBE-januar 2019, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да доставе извештаје о одржаним програмима КЕ Здравственом савету Србије и надлежним коморама на прописаном обрасцу (образац izvestaj FORMULAR и образац promena termina FORMULAR) поштом и у електронској форми до 15. у месецу за програме континуиране едукације одржане у претходном месецу. Ако организатор на прописан начин не достави извештај, достави неуредан извештај или не обавести надлежну комору о промени везаној за одржавање програма -континуиране едукације, не може да спроводи програм континуиране едукације и не може да акредитује нове програме континуиране едукације шест месеци од дана одржавања програма континуиране едукације за који организатор није доставио извештај, доставио неуредан извештај или није обавестио надлежну комору о промени одржавања програма континуиране едукације. «Службени гласник РС», број 23/2016).

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-449/2019-01
Датум: 04.03.2019. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 28.12.2018. године (број: 153-02-3645/2018-01) у јануарском року 2019. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE јануар 2019,, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE јануар 2019,, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA јануар 2019,, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA јануар 2019,, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE јануар 2019,, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE октобар 2018., Одлука је објављeна и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 04.03.2020. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-3645/2018-01
Датум: 28.12.2018. године
Б е о г р а д

Здравствени савет Србије расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за акредитацију програма континуиране едукације


Сви заинтересовани субјекти који могу спроводити поступак континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) здравствених радника и здравствених сарадника према Правилнику о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике (''Службени Гласник РС'', бр. 2/11) треба да доставе поштом своје предлоге програма надлежној Комори здравствених радника :
Лекарска комора Србије (ул. Краљице Наталије 1-3, 11000 Београд) Стоматолошка комора Србије (ул.Узун Миркова 3/III, 11000 Београд)

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије (ул. Теразије 27 II спрат, 11000 Београд)

Комора биохемичара Србије (ул. Антифашистичке борбе 16/8, IV спрат, Нови Београд 11070))

Фармацеутска комора Србије (ул. Мутапова 25, 11000 Београд)

Програме КЕ за здравствене сараднике треба доставити канцеларији Здравственог савета Србије (ул. Немањина 22-26, 11000 Београд).

Програми се достављају у једном примерку. Сваки програм се мора посебно пријавити и приложити у посебној коверти. Програми КЕ се могу доставити:

-од 15. до 30. јануара 2019. ,
-од 1. до 15. априла 2019,
-од 1. до 15. јула 2019. и
-од 1. до 15. октобра 2019. године.

Здравствени савет ће разматрати само комплетне предлоге програма континуиране едукације, који обухватају:

1.Попуњену „Пријаву за акредитацију програма континуиране едукације“ која се може преузети са веб странице Здравственог савета. У пријави мора да буде наведен тачан датум извођења КЕ, а у случају промене термина организатор је дужан да о томе обавести надлежну комору најмање три недеље пре извођења КЕ.

2.„Пријава за акредитацију програма континуиране едукације“ мора да буде потписана и печатом оверена од стране организатора КЕ.

3.Сажетак програма едукације дужине до 500 речи, са максимално 5 референци.

4.Програм КЕ мора да садржи сатницу, теме и предаваче.

5.Кратке биографије предавача, са подацима о њиховим квалификацијама/искуству за спровођење предложеног едукативног програма (у формату датом на веб страници Здравственог савета). Довољан је електронски потпис предавача на датом формулару.

6.Потписом и печатом оверену одлуку органа надлежног за рецензирање (контролу квалитета) програма КЕ у оквиру установе/удружења предлагача којом се потврђује да је пријављени програм КЕ одобрен и рецензиран. Предавач/организатор КЕ не може да буде рецезент свог сопственог програма КЕ.

7.Свако удружење које акредитује програм КЕ дужно је да достави фотокопију решења о регистрацији од стране Агенције за привредне регистре.

8.Потврда о интелектуалној својини, потписом и печатом оверена од стране организатора програма континуиране едукације.

Резултате акредитације Здравствени савет Србије ће објавити на својој веб страници у виду Збирне табеле оцењених програма КЕ и то: 4. марта 2019, 20. маја 2019, 19. августа 2019. и 18. новембра 2019. године.

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-3650/2018-01
Датум: 28.12.2018. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 19.11.2018.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela-PRIMEDBE-oktobar 2018, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да доставе извештаје о одржаним програмима КЕ Здравственом савету Србије и надлежним коморама на прописаном обрасцу (образац izvestaj FORMULAR и образац promena termina FORMULAR) поштом и у електронској форми до 15. у месецу за програме континуиране едукације одржане у претходном месецу. Ако организатор на прописан начин не достави извештај, достави неуредан и-звештај или не обавести надлежну комору о промени везаној за одржавање програма -континуиране едукације, не може да спроводи програм континуиране едукације и не може да акредитује нове програме континуиране едукације шест месеци од дана одржавања програма континуиране едукације за који организатор није доставио извештај, доставио неуредан извештај или није обавестио надлежну комору о промени одржавања програма континуиране едукације. «Службени гласник РС», број 23/2016).

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-3135/2018-01
Датум: 19.11.2018. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 29.12.2017. године (број: 153-02-3942/2017-01) у октобарском року 2018. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE октобар 2018,, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE октобар 2018,, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA oktobar 2018,, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE oktobar 2018,, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE октобар 2018., Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 19.11.2019. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-2643/2018-01
Датум: 05.10.2018. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 21.08.2018.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela-PRIMEDBE-jul 2018,, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да доставе извештаје о одржаним програмима КЕ Здравственом савету Србије и надлежним коморама на прописаном обрасцу (образац izvestaj FORMULAR и образац promena termina FORMULAR) поштом и у електронској форми до 15. у месецу за програме континуиране едукације одржане у претходном месецу. Ако организатор на прописан начин не достави извештај, достави неуредан и-звештај или не обавести надлежну комору о промени везаној за одржавање програма -континуиране едукације, не може да спроводи програм континуиране едукације и не може да акредитује нове програме континуиране едукације шест месеци од дана одржавања програма континуиране едукације за који организатор није доставио извештај, доставио неуредан извештај или није обавестио надлежну комору о промени одржавања програма континуиране едукације. «Службени гласник РС», број 23/2016).

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-2275/2018-01
Датум: 21.08.2018. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 29.12.2017. године (број: 153-02-3942/2017-01) у јулском року 2018. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE jul 2018,, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE jul 2018,, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA jul 2018,, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE jul 2018,, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA jul 2018,, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE jul 2018., Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 21.08.2019. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-1963/2018-01
Датум: 22.06.2018. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 21.05.2018.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela-PRIMEDBE- april 2018,, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да доставе извештаје о одржаним програмима КЕ Здравственом савету Србије и надлежним коморама на прописаном обрасцу (образац izvestaj FORMULAR и образац promena termina FORMULAR) поштом и у електронској форми до 15. у месецу за програме континуиране едукације одржане у претходном месецу. Ако организатор на прописан начин не достави извештај, достави неуредан извештај или не обавести надлежну комору о промени везаној за одржавање програма -континуиране едукације, не може да спроводи програм континуиране едукације и не може да акредитује нове програме континуиране едукације шест месеци од дана одржавања програма континуиране едукације за који организатор није доставио извештај, доставио неуредан извештај или није обавестио надлежну комору о промени одржавања програма континуиране едукације. «Службени гласник РС», број 23/2016).

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-1550/2018-01
Датум: 21.05.2018. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 29.12.2017. године (број: 153-02-3942/2017-01) у априлском року 2018. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE april 2018,, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE april 2018,, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA april 2018,, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE april 2018,, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA april 2018,, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE april 2018., Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 21.05.2019. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-1006/2018-01
Датум: 13.04.2018. године
Б е о г р а д

ННа основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 05.03.2018.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela-PRIMEDBE-januar 2018,, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да доставе извештаје о одржаним програмима КЕ Здравственом савету Србије и надлежним коморама на прописаном обрасцу (образац izvestaj FORMULAR и образац promena termina FORMULAR) поштом и у електронској форми до 15. у месецу за програме континуиране едукације одржане у претходном месецу. Ако организатор на прописан начин не достави извештај, достави неуредан извештај или не обавести надлежну комору о промени везаној за одржавање програма -континуиране едукације, не може да спроводи програм континуиране едукације и не може да акредитује нове програме континуиране едукације шест месеци од дана одржавања програма континуиране едукације за који организатор није доставио извештај, доставио неуредан извештај или није обавестио надлежну комору о промени одржавања програма континуиране едукације. «Службени гласник РС», број 23/2016).

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-507/2018-01
Датум: 05.03.2018. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 29.12.2017. године (број: 153-02-3942/2017-01) у јануарском року 2018. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE januar 2018,, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE januar 2018,, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA januar 2018,, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE januar 2018,, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA januar 2018,, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE januar 2018., Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 05.03.2019. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-507/2018-01
Датум: 05.03.2018. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 29.12.2017. године (број: 153-02-3942/2017-01) у јануарском року 2018. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE januar 2018,, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE januar 2018,, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA januar 2018,, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE januar 2018,, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA januar 2018,, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE januar 2018., Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 05.03.2019. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-3942/2017-01
Датум: 29.12.2017. године
Б е о г р а д

Здравствени савет Србије расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за акредитацију програма континуиране едукације


Сви заинтересовани субјекти који могу спроводити поступак континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) здравствених радника и здравствених сарадника према Правилнику о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике (''Службени Гласник РС'', бр. 2/11) треба да доставе поштом своје предлоге програма надлежној Комори здравствених радника :
Лекарска комора Србије (ул. Краљице Наталије 1-3, 11000 Београд) Стоматолошка комора Србије (ул.Узун Миркова 3/III, 11000 Београд)

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије (ул. Теразије 27 II спрат, 11000 Београд)
Комора биохемичара Србије (ул. Стојана Аралице 10/3, I спрат, 11070 Београд)

Фармацеутска комора Србије (ул. Мутапова 25, 11000 Београд)

Програме КЕ за здравствене сараднике треба доставити канцеларији Здравственог савета Србије (ул. Немањина 22-26, 11000 Београд).

Програми се достављају у једном примерку. Сваки програм се мора посебно пријавити и приложити у посебној коверти. Програми КЕ се могу доставити:

-од 15. до 30. јануара 2018,
-од 1. до 15. априла 2018,
-од 1. до 15. јула 2018. и
-од 1. до 15. октобра 2018. године.

Здравствени савет ће разматрати само комплетне предлоге програма континуиране едукације, који обухватају:

1.Попуњену „Пријаву за акредитацију програма континуиране едукације“ која се може преузети са веб странице Здравственог савета. У пријави мора да буде наведен тачан датум извођења КЕ, а у случају промене термина организатор је дужан да о томе обавести надлежну комору најмање три недеље пре извођења КЕ.

2.„Пријава за акредитацију програма континуиране едукације“ мора да буде потписана и печатом оверена од стране организатора КЕ.

3.Сажетак програма едукације дужине до 500 речи, са максимално 5 референци.

4.Програм КЕ мора да садржи сатницу, теме и предаваче.

5.Кратке биографије предавача, са подацима о њиховим квалификацијама/искуству за спровођење предложеног едукативног програма (у формату датом на веб страници Здравственог савета). Довољан је електронски потпис предавача на датом формулару.

6.Потписом и печатом оверену одлуку органа надлежног за рецензирање (контролу квалитета) програма КЕ у оквиру установе/удружења предлагача којом се потврђује да је пријављени програм КЕ одобрен и рецензиран. Предавач/организатор КЕ не може да буде рецезент свог сопственог програма КЕ.

7.Свако удружење које акредитује програм КЕ дужно је да достави фотокопију решења о регистрацији од стране Агенције за привредне регистре.

8.Потврда о интелектуалној својини, потписом и печатом оверена од стране организатора програма континуиране едукације.

Резултате акредитације Здравствени савет Србије ће објавити на својој веб страници у виду Збирне табеле оцењених програма КЕ и то: 5. марта 2018, 21. маја 2018, 20. августа 2018. и 19. новембра 2018. године.

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-3943/2017-01
Датум: 28.12.2017. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 18.11.2017.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela-PRIMEDBE-oktobar 2017, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да доставе извештаје о одржаним програмима КЕ Здравственом савету Србије и надлежним коморама на прописаном обрасцу (образац izvestaj FORMULAR и образац promena termina FORMULAR) поштом и у електронској форми до 15. у месецу за програме континуиране едукације одржане у претходном месецу. Ако организатор на прописан начин не достави извештај, достави неуредан извештај или не обавести надлежну комору о промени везаној за одржавање програма -континуиране едукације, не може да спроводи програм континуиране едукације и не може да акредитује нове програме континуиране едукације шест месеци од дана одржавања програма континуиране едукације за који организатор није доставио извештај, доставио неуредан извештај или није обавестио надлежну комору о промени одржавања програма континуиране едукације. «Службени гласник РС», број 23/2016).

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-3452/2017-01
Датум: 18.11.2017.године
Б е о г р а д
На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 28.12.2016. године (број: 153-02-4320/2016-01) у октобарском року 2017. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE oktobar 2017 Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE oktobar 2017 Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA oktobar 2017 Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE oktobar 2017 Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA oktobar 2017 Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE oktobar 2017 Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ. Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 18.11.2018. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11). Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације. Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-2731/2017-01
Датум: 20.09.2017. године
Б е о г р а д
На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 19.08.2017.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela-PRIMEDBE-jul 2017, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да доставе извештаје о одржаним програмима КЕ Здравственом савету Србије и надлежним коморама на прописаном обрасцу (образац izvestaj FORMULAR и образац promena termina FORMULAR) поштом и у електронској форми до 15. у месецу за програме континуиране едукације одржане у претходном месецу. Ако организатор на прописан начин не достави извештај, достави неуредан и-звештај или не обавести надлежну комору о промени везаној за одржавање програма -континуиране едукације, не може да спроводи програм континуиране едукације и не може да акредитује нове програме континуиране едукације шест месеци од дана одржавања програма континуиране едукације за који организатор није доставио извештај, доставио неуредан извештај или није обавестио надлежну комору о промени одржавања програма континуиране едукације. «Службени гласник РС», број 23/2016).

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-2506/2017-01
Датум: 18.08.2017. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 28.12.2016. године (број: 153-02-4320/2016-01) у јулском року 2017. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE jul 2017, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE jul 2017, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA jul 2017, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE jul 2017, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA jul 2017, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE jul 2017, Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 19.08.2018. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-2179/2017-01
Датум: 30.06.2017. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 19.05.2017. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela-PRIMEDBE-april 2017, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да доставе извештаје о одржаним програмима КЕ Здравственом савету Србије и надлежним коморама на прописаном обрасцу (образац izvestaj FORMULAR и образац promena termina FORMULAR) поштом и у електронској форми до 15. у месецу за програме континуиране едукације одржане у претходном месецу. Ако организатор на прописан начин не достави извештај, достави неуредан и-звештај или не обавести надлежну комору о промени везаној за одржавање програма -континуиране едукације, не може да спроводи програм континуиране едукације и не може да акредитује нове програме континуиране едукације шест месеци од дана одржавања програма континуиране едукације за који организатор није доставио извештај, доставио неуредан извештај или није обавестио надлежну комору о промени одржавања програма континуиране едукације. «Службени гласник РС», број 23/2016).

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-1697/2017-01
Датум: 19.05.2017. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 28.12.2016. године (број: 153-02-4320/2016-01) у априлском року 2017. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE april 2017, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE april 2017, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA april 2017, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE april 2017, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA april 2017, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE april 2017, Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 19.05.2018. године.Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-1080/2017-01
Датум: 13.04.2017. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИна одлуку Здравственог савета од 03.03.2017.године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом називом: Tabela-PRIMEDBE-januar 2017, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да доставе извештаје о одржаним програмима КЕ Здравственом савету Србије и надлежним коморама на прописаном обрасцу (образац izvestaj FORMULAR и образац promena termina FORMULAR) поштом и у електронској форми до 15. у месецу за програме континуиране едукације одржане у претходном месецу. Ако организатор на прописан начин не достави извештај, достави неуредан и-звештај или не обавести надлежну комору о промени везаној за одржавање програма -континуиране едукације, не може да спроводи програм континуиране едукације и не може да акредитује нове програме континуиране едукације шест месеци од дана одржавања програма континуиране едукације за који организатор није доставио извештај, доставио неуредан извештај или није обавестио надлежну комору о промени одржавања програма континуиране едукације. «Службени гласник РС», број 23/2016).

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-489/2017-01
Датум: 03.03.2017. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05, број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у стедствима јавног информисања 28.12.2016.године (број: 153-02-4320/2016-01) у јануарском року 2017.године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE januar 2017, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE januar 2017, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA januar 2017, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE januar 2017, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA januar 2017, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE januar 2017. Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 03.03.2018. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-4320/2016-01
Датум: 28.12.2016. године
Б е о г р а д


Здравствени савет Србије расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ за акредитацију програма континуиране едукацијеСви заинтересовани субјекти који могу спроводити поступак континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) здравствених радника и здравствених сарадника према Правилнику о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике (''Службени Гласник РС'', бр. 2/11) треба да доставе поштом своје предлоге програма надлежној Комори здравствених радника :

Лекарска комора Србије (ул. Краљице Наталије 1-3, 11000 Београд)

Стоматолошка комора Србије (ул. Узун Миркова 3 III спрат, 11000 Београд)

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије (ул. Теразије 27 II спрат, 11000 Београд)

Комора биохемичара Србије (ул. Стојана Аралице 10/3, I спрат, 11070 Београд)

Фармацеутска комора Србије (ул. Мутапова 25, 11000 Београд)

Програме КЕ за здравствене сараднике треба доставити канцеларији Здравственог савета Србије (ул. Немањина 22-26, 11000 Београд).

Програми се достављају у једном примерку. Сваки програм се мора посебно пријавити и приложити у посебној коверти. Програми КЕ се могу доставити:

- од 15. до 30. јануара 2017,

- од 1. до 15. априла 2017,

- од 1. до 15. јула 2017. и

- од 1. до 15. октобра 2017. године.

Здравствени савет ће разматрати само комплетне предлоге програма континуиране едукације, који обухватају:

1. Попуњену „Пријаву за акредитацију програма континуиране едукације“ која се може преузети са веб странице Здравственог савета. У пријави мора да буде наведен тачан датум извођења КЕ, а у случају промене термина организатор је дужан да о томе обавести надлежну комору најмање три недеље пре извођења КЕ.

2. „Пријава за акредитацију програма континуиране едукације“ мора да буде потписана и печатом оверена од стране организатора КЕ.

3. Сажетак програма едукације дужине до 500 речи, са максимално 5 референци.

4. Програм КЕ мора да садржи сатницу, теме и предаваче.

5. Кратке биографије предавача, са подацима о њиховим квалификацијама/искуству за спровођење предложеног едукативног програма (у формату датом на веб страници Здравственог савета). Довољан је електронски потпис предавача на датом формулару.

6. Потписом и печатом оверену одлуку органа надлежног за рецензирање (контролу квалитета) програма КЕ у оквиру установе/удружења предлагача којом се потврђује да је пријављени програм КЕ одобрен и рецензиран. Предавач/организатор КЕ не може да буде рецезент свог сопственог програма КЕ.

7. Свако удружење које акредитује програм КЕ дужно је да достави фотокопију решења о регистрацији од стране Агенције за привредне регистре.

8. Потврда о интелектуалној својини, потписом и печатом оверена од стране организатора програма континуиране едукације.

Резултате акредитације Здравствени савет Србије ће објавити на својој веб страници у виду Збирне табеле оцењених програма КЕ и то: 3. марта 2017, 19. маја 2017, 18. августа 2017. и 17. новембра 2017. године.

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић, с.р.


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-4485/2016-01
Датум: 28.12.2016. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 21.11.2016.године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela-PRIMEDBE-oktobar 2016, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да доставе извештаје о одржаним програмима КЕ Здравственом савету Србије и надлежним коморама на прописаном обрасцу (образац izvestaj FORMULAR и образац promena termina FORMULAR) поштом и у електронској форми до 15. у месецу за програме континуиране едукације одржане у претходном месецу. Ако организатор на прописан начин не достави извештај, достави неуредан извештај или не обавести надлежну комору о промени везаној за одржавање програма -континуиране едукације, не може да спроводи програм континуиране едукације и не може да акредитује нове програме континуиране едукације шест месеци од дана одржавања програма континуиране едукације за који организатор није доставио извештај, доставио неуредан извештај или није обавестио надлежну комору о промени одржавања програма континуиране едукације. «Службени гласник РС», број 23/2016).

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-3989/2016-01
Датум: 21.11.2016. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 25.12.2015. године (број: 153-02-4254/2015-01) у октобарском року 2016. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE oktobar 2016, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE oktobar 2016, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA oktobar 2016, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA oktobar 2016, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE oktobar 2016, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE oktobar 2016. Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 21.11.2017. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније седам дана раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. Након сваког одржаног акредитованог програма континуиране едукације, осим за стручне састанке, организатор спроводи евалуацију тог програма, при чему се најмање једно питање односи на општу евалуацију тог програма која се вреднује оценом у распону од 1 до 5. Сваки програм континуиране едукације вреднован од стране слушалаца просечном оценом мањом од 2. не испуњава услове за даље извођење.

Организатор доставља извештаје о одржаним акредитованим програмима континуиране едукације Здравственом савету Србије и надлежним коморама на прописаном обрасцу (образац ИЗВЕШТАЈ-КЕ и образац ПРОМЕНА-КЕ) поштом и у електронској форми, до 15. у месецу за програме континуиране едукације одржане у претходном месецу. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације).

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-3104/2016-01
Датум: 20.09.2016. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 18.08.2016.године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela-PRIMEDBE-jul 2016, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да доставе извештаје о одржаним програмима КЕ Здравственом савету Србије и надлежним коморама на прописаном обрасцу (образац izvestaj FORMULAR и образац promena termina FORMULAR) поштом и у електронској форми до 15. у месецу за програме континуиране едукације одржане у претходном месецу. Ако организатор на прописан начин не достави извештај, достави неуредан извештај или не обавести надлежну комору о промени везаној за одржавање програма -континуиране едукације, не може да спроводи програм континуиране едукације и не може да акредитује нове програме континуиране едукације шест месеци од дана одржавања програма континуиране едукације за који организатор није доставио извештај, доставио неуредан извештај или није обавестио надлежну комору о промени одржавања програма континуиране едукације. «Службени гласник РС», број 23/2016).

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-2768/2016-01
Датум: 18.08.2016. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 25.12.2015. године (број: 153-02-4254/2015-01) у јулском року 2016. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE jul 2016, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE jul 2016, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA jul 2016, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA jul 2016, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE jul 2016, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE jul 2016. Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 18.08.2017. године.Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније седам дана раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. Након сваког одржаног акредитованог програма континуиране едукације, осим за стручне састанке, организатор спроводи евалуацију тог програма, при чему се најмање једно питање односи на општу евалуацију тог програма која се вреднује оценом у распону од 1 до 5. Сваки програм континуиране едукације вреднован од стране слушалаца просечном оценом мањом од 2. не испуњава услове за даље извођење. Организатор доставља извештаје о одржаним акредитованим програмима континуиране едукације Здравственом савету Србије и надлежним коморама на прописаном обрасцу (образац ИЗВЕШТАЈ-КЕ и образац ПРОМЕНА-КЕ) поштом и у електронској форми, до 15. у месецу за програме континуиране едукације одржане у претходном месецу. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације).

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган МицићРепублика Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-2375/2016-01
Датум: 29.06.2016. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуке Здравственог савета од 19.05 и 23.05.2016.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela-PRIMEDBE-april 2016, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да доставе извештаје о одржаним програмима КЕ Здравственом савету Србије и надлежним коморама на прописаном обрасцу (образац izvestaj FORMULAR и образац promena termina FORMULAR) поштом и у електронској форми до 15. у месецу за програме континуиране едукације одржане у претходном месецу. Ако организатор на прописан начин не достави извештај, достави неуредан извештај или не обавести надлежну комору о промени везаној за одржавање програма -континуиране едукације, не може да спроводи програм континуиране едукације и не може да акредитује нове програме континуиране едукације шест месеци од дана одржавања програма континуиране едукације за који организатор није доставио извештај, доставио неуредан извештај или није обавестио надлежну комору о промени одржавања програма континуиране едукације. «Службени гласник РС», број 23/2016).

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган МицићРепублика Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-1811/2016-01
23.05.2016. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 25.12.2015. године (број: 153-02-4254/2015-01) у априлском року 2016. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE april 2016, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA april 2016). Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 23.05.2017. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније седам дана раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. Након сваког одржаног акредитованог програма континуиране едукације, осим за стручне састанке, организатор спроводи евалуацију тог програма, при чему се најмање једно питање односи на општу евалуацију тог програма која се вреднује оценом у распону од 1 до 5. Сваки програм континуиране едукације вреднован од стране слушалаца просечном оценом мањом од 2. не испуњава услове за даље извођење.

континуиране едукације Здравственом савету Србије и надлежним коморама на прописаном обрасцу (образац ИЗВЕШТАЈ-КЕ и образац ПРОМЕНА-КЕ) поштом и у електронској форми, до 15. у месецу за програме континуиране едукације одржане у претходном месецу. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације).

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган МицићРепублика Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-1790/2016-01
Датум: 19.05.2016. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 25.12.2015. године (број: 153-02-4254/2015-01) у априлском року 2016. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE april 2016, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA april 2016, Zbirna tabela STOMATOLOSKE KOMORE APRIL 2016, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE april 2016,). Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 19.05.2017. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније седам дана раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. Након сваког одржаног акредитованог програма континуиране едукације, осим за стручне састанке, организатор спроводи евалуацију тог програма, при чему се најмање једно питање односи на општу евалуацију тог програма која се вреднује оценом у распону од 1 до 5. Сваки програм континуиране едукације вреднован од стране слушалаца просечном оценом мањом од 2. не испуњава услове за даље извођење.

Организатор доставља извештаје о одржаним акредитованим програмима континуиране едукације Здравственом савету Србије и надлежним коморама на прописаном обрасцу (образац ИЗВЕШТАЈ-КЕ и образац ПРОМЕНА-КЕ) поштом и у електронској форми, до 15. у месецу за програме континуиране едукације одржане у претходном месецу. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације).

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган МицићРепублика Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-1079/2016-01
Датум: 11.04.2016. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 03.03.2016.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela-PRIMEDBE-januar 2016, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да доставе извештаје о одржаним програмима КЕ Здравственом савету Србије и надлежним коморама на прописаном обрасцу (образац izvestaj FORMULAR и образац promena termina FORMULAR) поштом и у електронској форми до 15. у месецу за програме континуиране едукације одржане у претходном месецу. Ако организатор на прописан начин не достави извештај, достави неуредан и-звештај или не обавести надлежну комору о промени везаној за одржавање програма -континуиране едукације, не може да спроводи програм континуиране едукације и не може да акредитује нове програме континуиране едукације шест месеци од дана одржавања програма континуиране едукације за који организатор није доставио извештај, доставио неуредан извештај или није обавестио надлежну комору о промени одржавања програма континуиране едукације. «Службени гласник РС», број 23/2016).

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган МицићРепублика Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
153-02-985/2016-01
Датум: 01.04.2016. године
Б е о г р а д


ПОЗИВ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНЕ СТРУКЕ КАО ОРГАНИЗАТОРА АКРЕДИТОВАНОГ ПРОГРАМА КОНТИНУИРАНЕ МЕДИЦИНСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ ОД СТРАНЕ ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА СРБИЈЕНа основу Правилника о ближим условима за спровођење КМЕ за здравствене раднике и здравствене сараднике (Службени гласник 23/2016) и одлуке Радног тела за акредитацију КМЕ од 28.03.2016. Здравствени савет Србије објављује позив за акредитацију удружења здравствене струке.

Неопходну документацију доставити поштом на адресу Здравственог савета Србије (улица Немањина 22-26, 11000 Београд).

Овде преузети критеријуме.ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ СРБИЈЕРепублика Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Датум: 29.03.2016. године
Б е о г р а дРепублика Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-509/2016-01
Датум: 03.03.2016. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 25.12.2015. године (број: 153-02-4254/2015-01) у јануарском року 2016. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE januar 2016, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE januar 2016, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA januar 2016, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE januar 2016, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA januar 2016, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE januar 2016). Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 03.03.2017. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган МицићРепублика Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-4254/2015-01
Датум: 25.12.2015. године
Б е о г р а д


Здравствени савет Србије расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за акредитацију програма континуиране едукације


Сви заинтересовани субјекти који могу спроводити поступак континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) здравствених радника и здравствених сарадника према Правилнику о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике (''Службени Гласник РС'', бр. 2/11) треба да доставе поштом своје предлоге програма надлежној Комори здравствених радника:

Лекарска комора Србије (ул. Краљице Наталије 1-3, 11000 Београд)

Стоматолошка комора Србије (ул. Узун Миркова 3/III, 11000 Београд)

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије (ул.Теразије 27/II, 11000 Београд)

Комора биохемичара Србије (ул. Стојана Аралице 10/3, I спрат, 11070 Нови Београд)

Фармацеутска комора Србије (ул. Мутапова 25, 11000 Београд)

Програме КЕ за здравствене сараднике треба доставити канцеларији Здравственог савета Србије (ул. Немањина 22-26, 11000 Београд).

Програми се достављају у једном примерку. Сваки програм се мора посебно пријавити и приложити у посебној коверти. Програми КЕ се могу доставити:

- од 15. до 30. јануара 2016,
- од 1. до 15. априла 2016,
- од 1. до 15. јула 2016. и
- од 1. до 15. октобра 2016. године.

Здравствени савет ће разматрати само комплетне предлоге програма континуиране едукације, који обухватају:
1. Попуњену „Пријаву за акредитацију програма континуиране едукације“ која се може преузети са веб странице Здравственог савета. У пријави мора да буде наведен тачан датум извођења КЕ, а у случају промене термина организатор је дужан да о томе обавести надлежну комору најмање три недеље пре извођења КЕ.
2. „Пријава за акредитацију програма континуиране едукације“ мора да буде потписана и печатом оверена од стране организатора КЕ.
3. Сажетак програма едукације дужине до 500 речи, са максимално 5 референци.
4. Програм КЕ мора да садржи сатницу, теме и предаваче.
5. Кратке биографије предавача, са подацима о њиховим квалификацијама/искуству за спровођење предложеног едукативног програма (у формату датом на веб страници Здравственог савета). Довољан је електронски потпис предавача на датом формулару.
6. Потписом и печатом оверену одлуку органа надлежног за рецензирање (контролу квалитета) програма КЕ у оквиру установе/удружења предлагача којом се потврђује да је пријављени програм КЕ одобрен и рецензиран. Предавач/организатор КЕ не може да буде рецезент свог сопственог програма КЕ.
7. Свако удружење које акредитује програм КЕ дужно је да достави фотокопију решења о регистрацији од стране Агенције за привредне регистре.
8. Потврда о интелектуалној својини, потписом и печатом оверена од стране организатора програма континуиране едукације.

Резултате акредитације Здравствени савет Србије ће објавити на својој веб страници у виду Збирне табеле оцењених програма КЕ и то: 3. марта 2016, 19. маја 2016, 18. августа 2016. и 17. новембра 2016. године.Председник Здравственог савета Србије
Академик Драган МицићРепублика Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-4408/2015-01
Датум: 23.12.2015. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 17.11.2015.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela-PRIMEDBE-oktobar 2015, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/2011).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган МицићРепублика Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-01-3890/2015-01
Датум: 17.11.2015. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 31.12.2014. године (број: 153-02-4463/2014-01) у октобарском року 2015. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE oktobar 2015, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE oktobar 2015, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA oktobar 2015, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE oktobar 2015, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA oktobar 2015, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE oktobar 2015). Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 17.11.2016. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган МицићРепублика Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-03066/ 2015-01
Датум: 25.09.2015. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 18.08.2015.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela-PRIMEDBE-jul2015, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/2011).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган МицићРепублика Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-2580/2015-01
Датум: 18.08.2015. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 31.12.2014. године (број: 153-02-4463/2014-01) у јулском року 2015. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE jul 2015, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE jul 2015, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA jul 2015, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE jul 2015, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA jul 2015, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE jul 2015). Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 18.08.2016. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган МицићРепублика Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Датум: 26.06.2015. године
Б е о г р а д


ОБАВЕШТЕЊЕ


Поштовани,

Чланови Радног тела за акредитацију програма КЕ ЗС упутили су писмо Министарству здравља, према њиховом захтеву, о свим активностима овог радног тела, а које се првенствено односе на:
 1. Допуне "Правилника о ближим условима за спровођење КЕ за здравствене раднике и здравствене сараднике";
 2. Нови "Правилник о ближим условима за праћење и процену квалитета извођења акредитованих прогрма КЕ";
 3. Процедуру праћења и процене квалитета извођења акредитованих прогрма КЕ;
 4. Извештај рада радног тела.

У прилогу су сви наведени докумети.

С постовањем,
Радно тело за акредитацију програма КЕ ЗС


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-2117/ 2015-01
Датум: 26.06.2015. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета и обавештења ЛК и КМСЗТ РС од 27.05.2015.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela-PRIMEDBE-april 2015, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/2011).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Датум: 27.05.2015. године
Б е о г р а д


ОБАВЕШТЕЊЕ


Програми континуиране едукације достављени Лекарској комори и Комори медицинских сестара и здравствених техничара са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог овог дописа (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE april 2015, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA april 2015), су акредитовани и усвојени од стране Радних група при коморама у следећем саставу:

Чланови Радне групе Лекарске коморе Србије:
 1. проф. др Бобан Ђорђевић, специјалиста пластичне и реконструктивне хирургије,
 2. док. др Дејан Нешић, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, субспецијалиста исхране здравих и болесних људи,
 3. проф. др Србислава Милимић, специјалиста интерне медицине,
 4. проф. др Милош Марковић, специјалиста интерне медицине,
 5. проф. др Стеван Илић, специјалиста интерне медицине, субспецијалиста кардиологије,
 6. проф. др Јовица Јовановић, специјалиста интерне медицине, субспецијалиста медицине рада,
 7. доц. др Слободан Митровић, специјалиста патолошке анатомије,
 8. проф. др Драган Миловановић, специјалиста клиничке фармакологије,
 9. проф. др Светлана Сараволац Стефановић, специјалиста педијатрије (није била у могућности да пружи допринос у раду због спречености претходно испланираних обавеза), и
 10. проф. др Рајко Јовић, специјалиста оториноларингологије и субспецијалиста фонијатрије (није била у могућности да пружи допринос у раду).

Чланови Радне групе Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије:
 1. струковна медицинска сестра, специјалиста из области клиничке неге, Душица Биочанин.

Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани и усвојени од стране Радне групе надлежне коморе могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 27.05.2016. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике "Службени гласник РС", број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуке Радних група надлежних комора о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом надлежним коморама и Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.

Напомена: Чланови Радног тела за акредитацију програма континуиране едукације Здравственог савета Републике Србије нису овлашћени да донесу одлуку по питању горе наведеног обавештења, имајући у виду значај успостављеног процеса континуиране едукације и поступка акредитације програма континуиране едукације, сматрају да треба поставити ове збирне табеле чиме желе да се омогући несметано одвијање процеса акредитације за све здравствене раднике и здравствене сараднике.


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-1696/2015
Датум: 27.05.2015. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 31.12.2014. године (број: 153-02-4463/2014-01) у априлском року 2015. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE april 2015, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE april 2015, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA april 2015, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE april 2015). Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 27.05.2016. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.Председник Радног тела ЗСС за акредитацију програма КЕ
Проф. др Сандра Шипетић Грујичић с.р.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-1069/2015-01
Датум: 09.04.2015. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 16.03.2015.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela-PRIMEDBE KMSZTS-januar 2015, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/2011).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.Председник Радног тела ЗСС за акредитацију програма КЕ
Проф. др Сандра Шипетић Грујичић с.р.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-716/ 2015-01
Датум: 09.04.2015. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 03.03.2015.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela-PRIMEDBE-januar 2015, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/2011).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.Председник Радног тела ЗСС за акредитацију програма КЕ
Проф. др Сандра Шипетић Грујичић с.р.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-628/2015-01
Датум: 16.03.2015. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту:КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 31.12.2014. године (број: 153-02-4463/2014-01) у јануарском року 2015. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирној табели оцењених програма КЕ, која чини прилог ове одлуке (документ под називом: Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA januar 2015). Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 16.03.2016. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморездравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.Председник Радног тела ЗСС за акредитацију програма КЕ
Проф. др Сандра Шипетић Грујичић с.р.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Датум: 09.03.2015. године
Б е о г р а д


САОПШТЕЊЕ


Поштовани,

На основу три независне рецензије програма континуиране едукације под називом "Можемо ли бити здрави без вакцина и лекова" (А-1-880/15) поништава се акредитација наведеног програма.

Радно тело за акредитацију програма континуиране едукације Здравственог савета Републике Србије


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-416/2015-01
Датум: 03.03.2015. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 31.12.2014. године (број: 153-02-4463/2014-01) у јануарском року 2015. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE januar 2015, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE januar 2015, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA januar 2015, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE januar 2015, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA januar 2015, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE januar 2015). Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 03.03.2016. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.Председник Радног тела ЗСС за акредитацију програма КЕ Проф. др Сандра Шипетић Грујичић с.р.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Датум: 03.03.2015. године
Б е о г р а д


САОПШТЕЊЕ


Збирне табеле акредитованих програма за јануарски акредитациони рок 2015. године биће постављене на веб страници Здравственог савета Србије када их надлежне Коморе здравствених радника доставе Радном телу за акредитацију програма КЕ Здравственог савета (Коморе пружају техничку помоћ Радном телу).

С поштовањем,

Радно тело за акредитацију програма континуиране едукације Здравственог савета Србије


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-4463/2014-01
Датум: 31.12.2014.
Б е о г р а д


Здравствени савет Србије расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за акредитацију програма континуиране едукације


Сви заинтересовани субјекти који могу спроводити поступак континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) здравствених радника и здравствених сарадника према Правилнику о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике (''Службени Гласник РС'', бр. 2/11) треба да доставе поштом своје предлоге програма надлежној Комори здравствених радника :

Лекарска комора Србије (ул. Краљице Наталије 1-3, 11000 Београд)

Стоматолошка комора Србије (ул. Теразије 1, 11000 Београд)

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије
(ул. Пилота Михајла Петровића 5-а, 11000 Београд)

Комора биохемичара Србије (ул. Стојана Аралице 10/3, I спрат, 11070 Београд)

Фармацеутска комора Србије (ул. Мутапова 25, 11000 Београд)

Програме КЕ за здравствене сараднике треба доставити канцеларији Здравственог савета Србије (ул. Немањина 22-26, 11000 Београд).

Програми се достављају у једном примерку. Сваки програм се мора посебно пријавити и приложити у посебној коверти. Програми КЕ се могу доставити:

- од 15. до 30. јануара 2015
- од 1. до 15. априла 2015,
- од 1. до 15. јула 2015. и
- од 1. до 15. октобра 2015. године.

Здравствени савет ће разматрати само комплетне предлоге програма континуиране едукације, који обухватају:
1. Попуњену „Пријаву за акредитацију програма континуиране едукације“ која се може преузети са веб странице Здравственог савета. У пријави мора да буде наведен тачан датум извођења КЕ, а у случају промене термина организатор је дужан да о томе обавести надлежну комору најмање три недеље пре извођења КЕ.
2. „Пријава за акредитацију програма континуиране едукације“ мора да буде потписана и печатом оверена од стране организатора КЕ.
3. Сажетак програма едукације дужине до 500 речи, са максимално 5 референци.
4. Програм КЕ мора да садржи сатницу, теме и предаваче.
5. Кратке биографије предавача, са подацима о њиховим квалификацијама/искуству за спровођење предложеног едукативног програма (у формату датом на веб страници Здравственог савета). Довољан је електронски потпис предавача на датом формулару.
6. Потписом и печатом оверену одлуку органа надлежног за рецензирање (контролу квалитета) програма КЕ у оквиру установе/удружења предлагача којом се потврђује да је пријављени програм КЕ одобрен и рецензиран. Предавач/организатор КЕ не може да буде рецезент свог сопственог програма КЕ.
7. Свако удружење које акредитује програм КЕ дужно је да достави фотокопију решења о регистрацији од стране Агенције за привредне регистре.
8. Потврда о интелектуалној својини, потписом и печатом оверена од стране организатора програма континуиране едукације.

Резултате акредитације Здравствени савет Србије ће објавити на својој веб страници у виду Збирне табеле оцењених програма КЕ и то: 3. марта 2015, 19. маја 2015, 18. августа 2015. и 17. новембра 2015. године.Председник Радног тела Здравственог савета за акредитацију програма КE
Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић с.р.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-4279/2014-01
Датум: 15.12.2014. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 17.11.2014.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela-PRIMEDBE-oktobar 2014, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/2011).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.Председник Радног тела ЗСС за акредитацију програма КЕ Проф. др Сандра Шипетић Грујичић с.р.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-3751/2014-01
Датум: 17.11.2014. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 22.12.2013. године (број: 153-02-04294/2013-01) у октобарском року 2014. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE oktobar 2014, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE oktobar 2014, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA oktobar 2014, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE oktobar 2014, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA oktobar 2014, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE oktobar 2014). Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 17.11.2015. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.Председник Радног тела ЗСС за акредитацију програма КЕ Проф. др Сандра Шипетић Грујичић с.р.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-3138/2014-01
Датум: 19.09.2014. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 18.08.2014.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela - PRIMEDBE - jul 2014, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/2011).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.Председник Радног тела ЗСС за акредитацију програма КЕ
Проф. др Сандра Шипетић Грујичић с.р.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Датум: 12.09.2014. године
Б е о г р а д


САОПШТЕЊЕ


Збирна табела акредитованих програма за јунски акредитациони рок по примедбама биће постављена 19.09.2014. године.

Радно тело за акредитацију програма континуиране едукације Здравственог савета Србије


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-1979/2014-01
Датум: 18.08.2014. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 22. 12. 2013. године (број: 153-02-04294/2013-01) у јулском року 2014. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE јул 2014, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE јул 2014, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA јул 2014, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE јул 2014, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA јул 2014). Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 18.августа 2015. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.Председник Радног тела ЗСС за акредитацију програма КЕ
Проф. др Сандра Шипетић Грујичић с.р.

Председник Здравственог савета
Проф.др. Драган Делић с.р.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-2522/14-01
Датум: 16.06.2014. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) НАКНАДНО приспелих на основу јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања у децембру 2012. године, који су накнадно допуњени или разматрани на основу примедби на одлуку Здравственог савета од 19.маја 2014. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela - PRIMEDBE - april 2014.xls, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова одлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке («Службени гласник РС», број 2/2011).Председник Радног тела ЗСС за акредитацију програма КЕ
Проф. др Сандра Шипетић Грујичић с.р.

Председник Здравственог савета
Проф.др. Драган Делић с.р.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-1979/2014-01
Датум: 19.05.2014. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 22.122013. године (број: 153-02-04294/2013-01) у априлском року 2014. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE април 2014, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE април 2014, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA април 2014, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE април 2014, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA април 2014). Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 19. маја 2015. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.Председник Радног тела ЗСС за акредитацију програма КЕ
Проф. др Сандра Шипетић Грујичић с.р.

Председник Здравственог савета
Проф.др. Драган Делић с.р.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-4492/2014-02
Датум: 01.04.2014. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 03.03.2014.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela-PRIMEDBE-januar 2014, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/2011).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.Председник Радног тела ЗСС за акредитацију програма КЕ
Проф. др Сандра Шипетић Грујичић с.р.

Председник Здравственог савета
Проф.др. Драган Делић с.р.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-535/2014-01
Датум: 03.03.2014. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 22.12.2013. године (број: 153-02-04294/2013-01) у јануарском року 2014. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE januar 2014, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE januar 2014, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA januar 2014, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE januar 2014, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA januar 2014, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE januar 2014). Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 03.03.2015. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.Председник Радног тела ЗСС за акредитацију програма КЕ
Проф. др Сандра Шипетић Грујичић с.р.

Председник Здравственог савета
Проф.др. Драган Делић с.р.ОБАВЕШТЕЊЕ

Писмо од Здравственог савета Србије за Српско лекарско друштво
председнику академику проф. др Радоју Чоловићу


Поштовани, Академику Радоје Чоловићу,

На основу детаљне анализе свих наведених чињеница у Вашем писму, обавештавамо Вас да Радно тело за акредитацију програма КЕ није до сада акредитовало ни један од програма за које је пријаву поднела Лекарска Комора, као организатор, и да се акредитација свих програма КЕ спроводи искључиво према Правилнику о ближим условима за спровођење КЕ за здравствене раднике и здравствене сараднике. У оквиру свих збирних табела акредитованих програма КЕ, не постоји ни један програм који је акредитован, а чији је организатор Лекарска комора.

Резултате акредитације Здравствени савет Србије ће објавити на својој веб страници у виду Збирне табеле оцењених програма КЕ и то: 3. марта 2014, 19. маја 2014, 18. августа 2014. и 17. новембра 2014. године.

С поштовањем,Радна група за акредитацију програма КЕ ЗС
Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић с.р.

Председник Здравственог савета
Проф.др. Драган Делић с.р.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-4294/2013-01
Датум: 2.12.2013.
Б е о г р а д


Здравствени савет Србије расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за акредитацију програма континуиране едукације


Сви заинтересовани субјекти који могу спроводити поступак континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) здравствених радника и здравствених сарадника према Правилнику о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике (''Службени Гласник РС'', бр. 2/11) треба да доставе поштом своје предлоге програма надлежној Комори здравствених радника :

Лекарска комора Србије (ул. Краљице Наталије 1-3, 11000 Београд)

Стоматолошка комора Србије (ул. Теразије 1, 11000 Београд)

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије
(ул. Пилота Михајла Петровића 5-а, 11000 Београд)

Комора биохемичара Србије (ул. Стојана Аралице 10/3, I спрат, 11070 Београд)

Фармацеутска комора Србије (ул. Дечанска 8а, 11000 Београд)

Програме КЕ за здравствене сараднике треба доставити канцеларији Здравственог савета Србије (ул. Немањина 22-26, 11000 Београд).

Програми се достављају у једном примерку. Сваки програм се мора посебно пријавити и приложити у посебној коверти. Програми КЕ се могу доставити:

- од 15. до 30. јануара 2014,
- од 1. до 15. априла 2014,
- од 1. до 15. јула 2014. и
- од 1. до 15. октобра 2014. године.

Здравствени савет ће разматрати само комплетне предлоге програма континуиране едукације, који обухватају:
1. Попуњену „Пријаву за акредитацију програма континуиране едукације“ која се може преузети са веб странице Здравственог савета. У пријави мора да буде наведен тачан датум извођења КЕ, а у случају промене термина организатор је дужан да о томе обавести надлежну комору најмање три недеље пре извођења КЕ.
2. „Пријава за акредитацију програма континуиране едукације“ мора да буде потписана и печатом оверена од стране организатора КЕ.
3. Сажетак програма едукације дужине до 500 речи, са максимално 5 референци.
4. Програм КЕ мора да садржи сатницу, теме и предаваче.
5.Кратке биографије предавача, са подацима о њиховим квалификацијама/искуству за спровођење предложеног едукативног програма (у формату датом на веб страници Здравственог савета). Довољан је електронски потпис предавача на датом формулару.
6. Потписом и печатом оверену одлуку органа надлежног за рецензирање (контролу квалитета) програма КЕ у оквиру установе/удружења предлагача којом се потврђује да је пријављени програм КЕ одобрен и рецензиран. Предавач/организатор КЕ не може да буде рецезент свог сопственог програма КЕ.
7. Свако удружење које акредитује програм КЕ дужно је да достави фотокопију решења о регистрацији од стране Агенције за привредне регистре.
8. Потврда о интелектуалној својини, потписом и печатом оверена од стране организатора програма континуиране едукације.

Резултате акредитације Здравствени савет Србије ће објавити на својој веб страници у виду Збирне табеле оцењених програма КЕ и то: 3. марта 2014, 19. маја 2014, 18. августа 2014. и 17. новембра 2014. године.Председник Радног тела Здравственог савета за акредитацију програма КE
Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић с.р.

Председник Здравственог савета
Проф.др. Драган Делић с.р.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-4492/2013-01
Датум: 13.12.2013. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 15.11.2013.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela-PRIMEDBE-oktobar 2013, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/2011).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.Председник Радног тела ЗСС за акредитацију програма КЕ
Проф. др Сандра Шипетић Грујичић с.р.

Председник Здравственог савета
Проф.др. Драган Делић с.р.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-4068/2013-01
Датум: 15.11.2013. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 10.12.2012. године (број: 153-02-3934/2012-01) у октобарском року 2013. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE oktobar 2013, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE oktobar 2013, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNICARA oktobar 2013, Zbirna tabela STOMATOLOSKE KOMORE oktobar 2013.xls, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMICARA oktobar 2013, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE oktobar 2013). Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 15.11.2014. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.Председник Радног тела ЗСС за акредитацију програма КЕ
Проф. др Сандра Шипетић Грујичић с.р.

Председник Здравственог савета
Проф.др. Драган Делић с.р.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-3136/2013-01
Датум: 16.09.2013. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 16.08.2013.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela-PRIMEDBE-jul 2013, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/2011).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.Председник Радног тела ЗСС за акредитацију програма КЕ
Проф. др Сандра Шипетић Грујичић с.р.

Председник Здравственог савета
Проф.др. Драган Делић с.р.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Датум: 20.06.2013. године
Б е о г р а д


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


На састанку ЗС,одржаном 19.08.2013.године, донета је одлука да се на сајт ЗС постави технички боље направљена (прегледнија) табела резултата акредитованих програма КЕ ЛКС за јулски акредитациони рок 2013. године.

Новопостављену важећу табелу ЛКС можете видети на овом линку Zbirna tabela akreditovanih programa LKS za juli 2013 tehnicki korigovana.Проф.др Сандра Шипетић-Грујичић
Председник радне групе за акредитацију програма КЕ


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-2848/2013-01
Датум: 16.08.2013.године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 10.12.2012. године (број: 153-02-3934/2012-01) у јулском року 2013. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE jul 2013, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE jul 2013, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA jul 2013, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE jul 2013, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA jul 2013, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE jul 2013). Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 16.08.2014. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.Председник Радног тела ЗСС за акредитацију програма КЕ
Проф. др Сандра Шипетић Грујичић с.р.

Председник Здравственог савета
Проф.др. Драган Делић с.р.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-2420/2013-01
Датум: 17.06.2013. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 13.05.2013.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela-PRIMEDBE-april 2013, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/2011).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.Председник Радног тела ЗСС за акредитацију програма КЕ
Проф. др Сандра Шипетић Грујичић с.р.

Председник Здравственог савета
Проф.др. Драган Делић с.р.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-1827/2013-01
Датум: 13.05.2013.године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 10.12.2012. године (број: 153-02-3934/2012-01) у априлском року 2013. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE април 2013, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE април 2013, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA април 2013, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE април 2013, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA април 2013, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE април 2013). Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 17.05.2014. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.Председник Радног тела ЗСС за акредитацију програма КЕ
Проф. др Сандра Шипетић Грујичић с.р.

Председник Здравственог савета
Проф.др. Драган Делић с.р.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-1128/1/2013-01
Датум: 26.04.2013.године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу НАКНАДНО ДОСТАВЉЕНИХ ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 01.03.2013.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela - DOPUNA PRIMEDBE - januar 2013, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/2011).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.Председник Радног тела ЗСС за акредитацију програма КЕ
Проф. др Сандра Шипетић Грујичић с.р.

Председник Здравственог савета
Проф.др. Драган Делић с.р.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-1128/2013-01
Датум: 01.04.2013.године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 01.03.2013.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela-PRIMEDBE-januar 2013, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/2011).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.Председник Радног тела ЗСС за акредитацију програма КЕ
Проф. др Сандра Шипетић Грујичић с.р.

Председник Здравственог савета
Проф.др. Драган Делић с.р.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-562/2013-01
Датум: 01.03.2013.године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 10.12.2012. године (број: 153-02-3934/2012-01) у јануарском року 2013. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE januar 2013, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE januar 2013, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA januar 2013, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE januar 2013, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA januar 2013, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE januar 2013). Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 01.03.2014. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.Председник Радног тела ЗСС за акредитацију програма КЕ
Проф. др Сандра Шипетић Грујичић с.р.

Председник Здравственог савета
Проф.др. Драган Делић с.р.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-1430/2012-01
Датум: 17.12.2012.године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 15.11.2012.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela-PRIMEDBE-oktobar 2012, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/2011).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.Председник Радног тела ЗСС за акредитацију програма КЕ
Проф. др Сандра Шипетић Грујичић с.р.

Председник Здравственог савета
Проф.др. Драган Делић с.р.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-3934/2012-01
Датум: 10.12.2012.
Б е о г р а д


Здравствени савет Србије расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за акредитацију програма континуиране едукације


Сви заинтересовани субјекти који могу спроводити поступак континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) здравствених радника и здравствених сарадника према Правилнику о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике (''Службени Гласник РС'', бр. 2/11) треба да доставе поштом своје предлоге програма надлежној Комори здравствених радника :

Лекарска комора Србије (ул. Краљице Наталије 1-3, 11000 Београд)

Стоматолошка комора Србије (ул. Теразије 1, 11000 Београд)

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије
(ул. Пилота Михајла Петровића 5-а, 11000 Београд)

Комора биохемичара Србије (ул. Стојана Аралице 10/3, I спрат, 11070 Београд)

Фармацеутска комора Србије (ул. Дечанска 8а, 11000 Београд)

Програме КЕ за здравствене сараднике треба доставити канцеларији Здравственог савета Србије (ул. Немањина 22-26, 11000 Београд).

Програми се достављају у једном примерку. Сваки програм се мора посебно пријавити и приложити у посебној коверти. Програми КЕ се могу доставити:

- од 15. до 30. јануара 2013,
- од 1. до 15. априла 2013,
- од 1. до 15. јула 2013. и
- од 1. до 15. октобра 2013. године.

Здравствени савет ће разматрати само комплетне предлоге програма континуиране едукације, који обухватају:
1. Попуњену „Пријаву за акредитацију програма континуиране едукације“ која се може преузети са веб странице Здравственог савета. У пријави мора да буде наведен тачан датум извођења КЕ, а у случају промене термина организатор је дужан да о томе обавести надлежну комору најмање три недеље пре извођења КЕ.
2. „Пријава за акредитацију програма континуиране едукације“ мора да буде потписана и печатом оверена од стране организатора КЕ.
3. Сажетак програма едукације дужине до 500 речи, са максимално 5 референци.
4. Програм КЕ мора да садржи сатницу, теме и предаваче.
5. Кратке биографије предавача, са подацима о њиховим квалификацијама/искуству за спровођење предложеног едукативног програма (у формату датом на веб страници Здравственог савета). Довољан је електронски потпис предавача на датом формулару.
6. Потписом и печатом оверену одлуку органа надлежног за рецензирање (контролу квалитета) програма КЕ у оквиру установе/удружења предлагача којом се потврђује да је пријављени програм КЕ одобрен и рецензиран. Предавач/организатор КЕ не може да буде рецезент свог сопственог програма КЕ.
7. Свако удружење које акредитује програм КЕ дужно је да достави фотокопију решења о регистрацији од стране Агенције за привредне регистре.
8. Потврда о интелектуалној својини, потписом и печатом оверена од стране организатора програма континуиране едукације.

Резултате акредитације Здравствени савет Србије ће објавити на својој веб страници у виду Збирне табеле оцењених програма КЕ и то: 1. марта 2013, 17. маја 2013, 16. августа 2013. и 15. новембра 2013. године.Председник Радног тела Здравственог савета за акредитацију програма КE
Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић с.р.

Председник Здравственог савета
Проф.др. Драган Делић с.р.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-3563/2012-01
Датум: 15.11.2012.године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 16.12.2011. године (број: 153-02-1379/2011-01) у октобарском року 2012. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE oktobar 2012, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE oktobar 2012, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA oktobar 2012, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE oktobar 2012, ,Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA oktobar 2012, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE oktobar 2012). Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 15.11.2013. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.Председник Радног тела ЗСС за акредитацију програма КЕ
Проф. др Сандра Шипетић Грујичић с.р.

Председник Здравственог савета
Проф.др. Драган Делић с.р.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-2703/2012-01
Датум: 17.09.2012. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 16.08.2012.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela-PRIMEDBE-jul 2012, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/2011).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.Председник Радног тела ЗСС за акредитацију програма КЕ
Проф. др Сандра Шипетић Грујичић с.р.

Председник Здравственог савета
Проф.др. Драган Делић с.р.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-2444/2012-01
Датум: 16.08.2012. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 16.12.2011. године (број: 153-02-1379/2011-01) у јулском року 2012. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE jul 2012, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE jul 2012, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA jul 2012, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE jul 2012, ,Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA jul 2012, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE jul 2012). Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 16.08.2013. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.Председник Радног тела ЗСС за акредитацију програма КЕ
Проф. др Сандра Шипетић Грујичић с.р.

Председник Здравственог савета
Проф.др. Драган Делић с.р.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-1948/2012-01
Датум: 13.06.2012. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 17.05.2012.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela-PRIMEDBE-april 2012, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/2011).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.Председник Радног тела ЗСС за акредитацију програма КЕ
Проф. др Сандра Шипетић Грујичић с.р.

Председник Здравственог савета
Проф.др. Драган Делић с.р.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-1464/2012-01
Датум: 17.05.2012. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 16.12.2011. године (број: 153-02-1379/2011-01) у априлском року 2012. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE april 2012, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE april 2012, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA april 2012, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE april 2012, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA april 2012, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE april 2012). Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 17.05.2013. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.Председник Радног тела ЗСС за акредитацију програма КЕ
Проф. др Сандра Шипетић Грујичић с.р.

Председник Здравственог савета
Проф.др. Драган Делић с.р.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-862/2012-01
Датум: 06.04.2012. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 01.03.2012.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela-PRIMEDBE-januar 2012, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова Oдлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/2011).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.Председник Радног тела ЗСС за акредитацију програма КЕ
Проф. др Сандра Шипетић Грујичић с.р.

Председник Здравственог савета
Проф.др. Драган Делић с.р.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-321/2012-01
Датум: 01.03.2012. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања 16.12.2011. године (број: 153-02-1379/2011-01) у јануарском року 2012. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE januar 2012, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE januar 2012, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA januar 2012, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE januar 2012, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA januar 2012, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE januar 2012). Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 01.03.2013. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.Председник Радног тела ЗСС за акредитацију програма КЕ
Проф. др Сандра Шипетић Грујичић с.р.

Председник Здравственог савета
Проф.др. Драган Делић с.р.


ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБАВЕЗНОМ ПОДНОШЕЊУ ПОТВРДЕ ДА ПРЕДЛОЖЕНИ ПРОГРАМ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ПРЕДСТАВЉА ЛИЧНУ ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ ОРГАНИЗАТОРАНа састанку Радног тела Здравственог савета Србије за акредитацију програма континуиране едукације здравствених радника и здравствених сарадника одржаног 17.01.2012. године одлучено је да је обавеза организатора континуиране едукације који подноси захтев за акредитацију програма да приложи и потврду да предложени програм за акредитацију представља личну интелектуалну својину организатора.

У СЛУЧАЈУ КАДА ОРГАНИЗАТОР НИЈЕ ИЗВОРНИ АУТОР МАТЕРИЈАЛА НЕОПХОДНО ЈЕ ДА ТО НАВЕДЕ У АПЛИКАЦИЈИ (И ТО У ОКВИРУ РЕЦЕНЗИЈЕ) И ДА ДОСТАВИ ОВЛАШЋЕЊЕ НАДЛЕЖНОГ ЛИЦА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ТУЂЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ (ТЕСТОВА, ВИДЕО ЗАПИСА, СЛАЈДОВА И ДР.) ГДЕ ЋЕ БИТИ ДЕФИНИСАНО У КОМ ОБЛИКУ И У КОМ ОБИМУ ЈЕ ДОЗВОЉЕНО КОРИШЋЕЊЕ ТУЂЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ.

Одлука је једногласно донета због насталих проблема на које нам је указао Европски Ресусцитациони Савет, као и Ресусцитациони Савет Србије и Црне Горе (European Resuscitation Council, Resuscitacioni savet Srbije i Crne Gore, Dopis ZSS Evropskom resuscitacionom savetu, Dopis ZSS Resuscitacionom savetu Srbije i Crne Gore).

Београд, 27. фебруар 2012.годинеПРЕДСЕДНИК РАДНОГ ТЕЛА ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ПРОГРАМА КЕ
Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић с.р.


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-1379/2011-01
Датум: 16.12.2011. године
Б е о г р а д


Здравствени савет Србије расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за акредитацију програма континуиране едукације


Сви заинтересовани субјекти који могу спроводити поступак континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) здравствених радника и здравствених сарадника према Правилнику о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике (''Службени Гласник РС'', бр. 2/11) треба да доставе поштом своје предлоге програма надлежној Комори здравствених радника :

Лекарска комора Србије (ул. Краљице Наталије 1-3, 11000 Београд)

Стоматолошка комора Србије (ул. Теразије 1, 11000 Београд)

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије
(ул. Пилота Михајла Петровића 5-а, 11000 Београд)

Комора биохемичара Србије (ул. Стојана Аралице 10/3, I спрат, 11070 Београд)

Фармацеутска комора Србије (ул. Дечанска 8а, 11000 Београд)

Програме КЕ за здравствене сараднике треба доставити канцеларији Здравственог савета Србије (ул. Немањина 22-26, 11000 Београд).

Програми се достављају у једном примерку. Сваки програм се мора посебно пријавити и приложити у посебној коверти. Програми КЕ се могу доставити:

- од 15. до 30. јануара 2012,
- од 1. до 15. априла 2012,
- од 1. до 15. јула 2012. и
- од 1. до 15. октобра 2012. године.

Здравствени савет ће разматрати само комплетне предлоге програма континуиране едукације, који обухватају:
1. Попуњену „Пријаву за акредитацију програма континуиране едукације“ која се може преузети са веб странице Здравственог савета. У пријави мора да буде наведен тачан датум извођења КЕ, а у случају промене термина организатор је дужан да о томе обавести надлежну комору најмање три недеље пре извођења КЕ.
2. „Пријава за акредитацију програма континуиране едукације“ мора да буде потписана и печатом оверена од стране организатора КЕ.
3. Сажетак програма едукације дужине до 500 речи, са максимално 5 референци.
4. Програм КЕ мора да садржи сатницу, теме и предаваче.
5. Кратке биографије предавача, са подацима о њиховим квалификацијама/искуству за спровођење предложеног едукативног програма (у формату датом на веб страници Здравственог савета). Довољан је електронски потпис предавача на датом формулару.
6. Потписом и печатом оверену одлуку органа надлежног за рецензирање (контролу квалитета) програма КЕ у оквиру установе/удружења предлагача којом се потврђује да је пријављени програм КЕ одобрен и рецензиран. Предавач/организатор КЕ не може да буде рецезент свог сопственог програма КЕ.
7. Свако удружење које акредитује програм КЕ дужно је да достави фотокопију решења о регистрацији од стране Агенције за привредне регистре.

Резултате акредитације Здравствени савет Србије ће објавити на својој веб страници у виду Збирне табеле оцењених програма КЕ и то: 1. марта 2012, 17. маја 2012, 16. августа 2012. и 15. новембра 2012. године.Председник Радног тела ЗСС за акредитацију програма КЕ
Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић с.р.

Председник Здравственог савета
Проф.др. Драган Делић с.р.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-1369/2011-01
Датум: 15.12.2011. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) НАКНАДНО приспелих на основу јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања у децембру 2010. године, који су накнадно допуњени или разматрани на основу примедби на одлуку Здравственог савета од 15.11.2011.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela-PRIMEDBE-oktobar 2011, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова одлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке («Службени гласник РС», број 2/2011).Председник Радног тела ЗСС за акредитацију програма КЕ
Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић с.р.

Председник Здравственог савета
Проф.др. Драган Делић с.р.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-1025/2011-01
Датум: 15.11.2011. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05) Здравствени савет Републике Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања 17.12.2010. године (број: 153-02-4246/2010-02) у октобарском року 2011. године.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE oktobar 2011, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE oktobar 2011, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA oktobar 2011, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE oktobar 2011, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA oktobar 2011). Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 15.11.2012. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке («Службени гласник РС», број 2/2011).

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.Председник Радног тела ЗСС за акредитацију програма КЕ
Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић с.р.

Председник Здравственог савета
Проф.др. Драган Делић с.р.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-489/2011-01
Датум: 15.09.2011. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) НАКНАДНО приспелих на основу јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања у децембру 2010. године, који су накнадно допуњени или разматрани на основу примедби на одлуку Здравственог савета од 16.08.2011.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela-PRIMEDBE-jul 2011, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова одлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте надлежну комору здравствених радника о тачном термину одржавања едукације најмање три недеље раније, као и да по обављеној едукацији доставе надлежној комори извештај, који ће садржати број полазника, резултат провере знања полазника и резултат евалуације квалитета едукације од стране полазника, сходно члану 7. Правилника о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике («Службени гласник РС», број 2/2011).Председник Радног тела ЗСС за акредитацију програма КЕ
Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић с.р.

Председник Здравственог савета
Проф.др. Драган Делић с.р.


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На основу досадашњих акредитација програма КЕ обавештавамо Вас:

1. Ретроактивно акредитовање програма није дозвољено.

2. Циљну групу не могу да чине сви здравствени радници. Више циљних група је дозвољено само у изузетним ситуацијама (информатика, менаџмент....).

3. Право на примедбу имају само лица која сматрају да је направљења грешка при процесу акредитације програма.

4. У периоду примедби није дозвољена акредитација ако је организатор допунио свој програм КЕ на основу напомена.

5. Рецезенти програма КЕ не могу да буду са нижом стручном спремом од оних који изводе програм КЕ (нпр. рецезенти медицинске сестре, а КЕ спроводе лекари).

6. Слушаоци могу да похађају само једну КЕ у току једног дана, а у изузетним околностима максимално две КЕ и то само ако је добијено одобрење од стране Радне групе Здравственог савета за акредитацију програма КЕ.

7. Обавезно је да се у формулару наведе цена КЕ по слушаоцу или да се напише да је КЕ бесплатна.

8. Извршена је допуна формулара за пријаву курса/симпозијума/конгреса са следеће две рубрике:
Да ли се КЕ изводи на енглеском језику? ДА НЕ
Навести све чланове научног или програмског одбора:

----------------------------------------------------

9. На горе наведени начин извршена је допуна и формулара на енглеском језику.

10. Свако удружење које акредитује програм КЕ дужно је да достави фотокопију решења о регистрацији од стране Агенције за привредне регистре.

11. Од 1.09.2011. године ЗС започиње са КОНТРОЛОМ КВАЛИТЕТА СПРОВОЂЕЊА АКРЕДИТОВАНИХ ПРОГРАМА КЕ.


Београд, 16.08.2011.
Председник Радног тела Здравственог савета за акредитацију програма КE
Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић с.р.


Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-278/2011-01
Датум: 16.08.2011. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05) Здравствени савет Републике Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања 17.12.2010. године (број: 153-02-4246/2010-02) у јулском року 2011. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE jul 2011, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE jul 2011, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA jul 2011, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE jul 2011, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA jul 2011). Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 16.08.2012. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте надлежну комору здравствених радника о тачном термину одржавања едукације најмање три недеље раније, као и да по обављеној едукацији доставе надлежној комори извештај, који ће садржати број полазника, резултат провере знања полазника и резултат евалуације квалитета едукације од стране полазника, сходно члану 7. Правилника о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике («Службени гласник РС», број 2/2011).

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници ЗСС.Председник Радног тела Здравственог савета за акредитацију програма КE
Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић с.р.

Председник Здравственог савета
Проф.др. Драган Делић с.р.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-17/2011-01
Датум: 15.06.2011. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) НАКНАДНО приспелих на основу јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања у децембру 2010. године, који су накнадно допуњени или разматрани на основу примедби на одлуку Здравственог савета од 17.05.2011.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela-PRIMEDBE-april 2011, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова одлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте надлежну комору здравствених радника о тачном термину одржавања едукације најмање три недеље раније, као и да по обављеној едукацији доставе надлежној комори извештај, који ће садржати број полазника, резултат провере знања полазника и резултат евалуације квалитета едукације од стране полазника, сходно члану 7. Правилника о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике («Службени гласник РС», број 2/2011).Председник Здравственог савета
Проф.др. Драган Делић с.р.

Председник Радног тела Здравственог савета за акредитацију програма КE
Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић с.р.


ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо све заинтересоване субјекте који ће у наредном периоду вршити акредитацију својих програма при Комори медицинских сестара и здравствених техничара Србије, да је адреса коморе промењена.

Нова адреса Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије је:

Пилота Михајла Петровића бр. 5-Г, 11000 Београд.


У Београду, 20.05.2011. године

ПРЕДСЕДНИК РАДНОГ ТЕЛА ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ПРОГРАМА КЕ
Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић с.р.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број:153-02-1685/2011-02
Датум: 17.05.2011. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05) Здравствени савет Републике Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања 17.12.2010. године (број: 153-02-4246/2010-02) у априлском року 2011. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: „Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE april 2011, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE april 2011, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA april 2011, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE april 2011, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA april 2011). Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 17.05.2012. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте надлежну комору здравствених радника о тачном термину одржавања едукације најмање три недеље раније, као и да по обављеној едукацији доставе надлежној комори извештај, који ће садржати број полазника, резултат провере знања полазника и резултат евалуације квалитета едукације од стране полазника, сходно члану 7. Правилника о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике («Службени гласник РС», број 2/2011).

Примедбе на одлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26/V спрат/соба 26) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници ЗСС.Председник
Проф.др. Драган Делић с.р.

Председник Радног тела ЗСС за акредитацију програма КE
Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић с.р.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број:153-02-1201/2011-02
Датум: 31.03.2011. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) НАКНАДНО приспелих на основу јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања у децембру 2010. године, који су накнадно допуњени или разматрани на основу примедби на одлуку Здравственог савета од 01.03.2011.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela-PRIMEDBE-januar 2011, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова одлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте надлежну комору здравствених радника о тачном термину одржавања едукације најмање три недеље раније, као и да по обављеној едукацији доставе надлежној комори извештај, који ће садржати број полазника, резултат провере знања полазника и резултат евалуације квалитета едукације од стране полазника, сходно члану 7. Правилника о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике («Службени гласник РС», број 2/2011).Председник Радног тела Здравственог савета за акредитацију програма КE
Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић с.р.

Председник Здравственог савета Србије
Проф.др. Драган Делић


ОБАВЕШТЕЊЕ

Због примећених неправилности у спровођењу програма континуиране едукације одлучено је да од 23.04.2011. године један слушалац не може да похађа више од једне континуиране едукације у току једног дана, без обзира на њену дужину трајања.

У Београду, 23.03.2011. године

ПРЕДСЕДНИК РАДНОГ ТЕЛА ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ПРОГРАМА КЕ
Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић с.р.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-575/2011-02
Датум: 01.03.2011. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05) Здравствени савет Републике Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања 17.12.2010. године (број: 153-02-4246/2010-02) у јануарском року 2011. године


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: „Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE januar 2011, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE januar 2011, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA januar 2011, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE januar 2011, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA januar 2011, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE januar 2011“). Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 01.03.2012. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте надлежну комору здравствених радника о тачном термину одржавања едукације најмање три недеље раније, као и да по обављеној едукацији доставе надлежној комори извештај, који ће садржати број полазника, резултат провере знања полазника и резултат евалуације квалитета едукације од стране полазника, сходно члану 7. Правилника о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике («Службени гласник РС», број 2/2011).

Примедбе на одлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26/V спрат/соба 26) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници ЗСС.Председник Радног тела Здравственог савета за акредитацију програма КE
Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић с.р.

Председник Здравственог савета Србије
Проф.др. Драган Делић


ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Моле се организатори акредитованих програма да у року од 15 дана надлежним коморама здравствених радника доставе цену (висину котизације) програма континуиране едукације.

У Београду, 01.03.2011. године

ПРЕДСЕДНИК РАДНОГ ТЕЛА ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ПРОГРАМА КЕ
Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић с.р.


ОБАВЕШТЕЊЕ

Све заинтересоване субјекте који могу спроводити поступак континуиране едукације здравствених радника и здравствених сарадника обавештавамо да ће се од 26.01.2011. године акредитација програма КЕ спроводити према „Правилнику о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике“ (''Службени Гласник РС'', број 2/2011).

ПРЕДСЕДНИК РАДНОГ ТЕЛА ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ПРОГРАМА КЕ
Проф. др Сандра Шипетић-ГрујичићРепублика Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-4274/2010-02
Датум: 28.12.2010. године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 2. т.6 Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) НАКНАДНО приспелих на основу јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања у децембру 2009. године, који су накнадно допуњени или разматрани на основу приговора на одлуку Здравственог савета од 29.10.2010.


Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документу под називом Tabela-PRIGOVORI-septembar 2010, који чини прилог ове одлуке и објављен је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова одлука. Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирној табели, која је у прилогу ове одлуке.

Организатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте надлежну Комору о тачном термину одржавања едукације најмање 21 дан раније, као и да по обављеној едукацији доставе надлежној Комори извештај, који ће садржавати број полазника, резултат провере знања полазника и резултат евалуације квалитета едукације од стране полазника.Председник Радног тела Здравственог савета за акредитацију програма КE
Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић с.р.

Председник Здравственог савета Србије
Проф.др. Драган Делић


ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Молимо све заинтересоване субјекте да програме континуиране едукације за акредитацију у 2011. години доставе Комори биохемичара Србије на нову адресу.

Нова адреса Коморе биохемичара Србије је:

Стојана Аралице 10/3, I спрат, 11070 Нови Београд.

У Београду, 24.12.2010. године

Председник Радног тела Здравственог савета за акредитацију програма КE
Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић с.р.Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-02-4246/2010-02
Датум: 17.12.2010. године
Б е о г р а д

Здравствени савет Србије расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за акредитацију програма континуиране едукације


Све заинтересоване субјекте који могу спроводити поступак континуиране едукације (КЕ) здравствених радника и здравствених сарадника према „Правилнику о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике“ (''Сл. Гласник РС'' бр. 130/07) треба да доставе поштом своје предлоге програма надлежној Комори здравствених радника :

Лекарска комора Србије ( ул. Краљице Наталије 1-3, Београд)

Стоматолошка комора Србије (ул. Теразије 1 , Београд)

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије
(ул. Добрачина 3/2 , Београд)

Комора биохемичара Србије (бул. Деспота Стефана 81, Београд)

Фармацеутска комора Србије ( ул. Дечанска 8 , Београд)

Програме КЕ за здравствене сараднике треба доставити канцеларији Здравственог савета Србије (ул. Немањина 22-26, V спрат, канцеларија 26, Београд).

Програми се достављају у једном примерку. Сваки програм се мора посебно пријавити и приложити у посебној коверти. Програми КЕ се могу доставити:
- од 15. до 30. јануара 2011.,
- од 1. до 15. априла 2011.,
- од 1. до 15. јула 2011. и
- од 1. до 15. октобра 2011. године.

Здравствени савет ће разматрати само комплетне предлоге програма континуиране едукације, који обухватају:
1. Попуњену „Пријаву за акредитацију програма континуиране едукације“ која се може преузети са веб странице Здравственог савета. У пријави мора да буде наведен тачан датум извођења КЕ, а у случају промене термина организатор је дужан да о томе обавести надлежну комору најмање три недеље пре извођења КЕ.
2. „Пријава за акредитацију програма континуиране едукације“ мора да буде потписана и печатом оверена од стране установе/удружења које спроводи дату КЕ.
3. Сажетак програма едукације дужине до 500 речи, са максимално 5 референци.
4. Програм КЕ мора да садржи сатницу, теме и предаваче.
5.Кратке биографије предавача, са подацима о њиховим квалификацијама/искуству за спровођење предложеног едукативног програма (у формату датом на веб страници Здравственог савета). Довољан је електронски потпис предавача на датом формулару.
6. Потписом и печатом оверену одлуку органа надлежног за рецензирање (контролу квалитета) програма КЕ у оквиру установе/удружења предлагача којом се потврђује да је пријављени програм КЕ одобрен и рецензиран. Предавач/организатор КЕ не може да буде рецезент свог сопственог програма КЕ.

Резултате акредитације Здравствени савет Србије ће објавити на својој веб страници у виду Збирне табеле оцењених програма КЕ.Председник Радног тела Здравственог савета за акредитацију програма КE
Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић с.р.

Председник Здравственог савета Србије
Проф.др. Драган Делић


ВАЖНА ОБАВЕШТЕЊА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ПРОГРАМА КЕ У 2011. ГОДИНИПОШТОВАНИ,

У циљу што боље реализације акредитације програма континуиране едукације обавештавамо Вас да:

1. Акредитација програма КЕ се обавља на следећи начин:

Термини за достављање програма КЕ надлежној комори 15-30. јануара 2011. 1-15. априла 2011. 1-15 јула 2011. 1-15. октобра 2011.
Термини за постављање резултата спроведене акредитације програма КЕ на веб страницу ЗС 1 марта 2011. 17. маја 2011. 16. августа 2011. 15. новембра 2011.
Термини за достављање жалби и приговора ЗС 2-16 марта 2011. 18. маја-1.јуна 2011. 17-31. августа 2011. 16-30. новембра 2011.
Термини за постављање решења на жалбе и приговоре на веб страници ЗС 31. марта 2011. 15 јуна 2011. 15. септембра 2011. 15. децембра 2011.


Писана решења на жалбе и приговоре се достављају најкасније седам дана од њиховог објављивања на веб страници ЗС.

2. Формулари за акредитацију КЕ су допуњени са неколико питања и налазе се на сајту Здравственог савета.

3. Пријава сваког програма КЕ мора бити засебна и мора бити достављена путем поште надлежној комори. Све групне пријаве и пријаве достављене надлежним коморама на било који други начин неће бити разматране.

4. Програм КЕ за акредитацију дозвољено је пријавити само једној надлежној комори. У случају да се један исти програм пријави истовремено у више комора, програм неће бити разматран, а и уследиће забрана извођења датог програма у наредних 12 месеци.

5. Здравствени савет разматра само комплетне предлоге програма континуиране едукације, који обухватају:
А. Попуњену „Пријаву за акредитацију програма континуиране едукације“ која се може преузети са веб странице Здравственог савета.  У пријави мора да буде наведен тачан датум извођења КЕ, а у случају промене термина организатор је дужан да о томе обавести надлежну комору најмање три недеље пре извођења КЕ.
Б. „Пријава за акредитацију програма континуиране едукације“ мора да буде потписана и печатом оверена од стране установе/удружења које спроводи дату КЕ. 
Ц. Сажетак програма едукације дужине до 500 речи, са максимално 5 референци.
Д. Програм КЕ који садржи сатницу, теме и предаваче.
Е.Кратке биографије предавача, са подацима о њиховим квалификацијама/искуству за спровођење предложеног едукативног програма (у формату датом на веб страници Здравственог савета). Довољан је електронски потпис предавача на датом формулару.
Ф. Потписом и печатом оверену одлуку органа надлежног за рецензирање (контролу квалитета) програма КЕ у оквиру установе/удружења предлагача којом се потврђује да је пријављени програм КЕ одобрен и рецензиран.  Предавач/организатор КЕ не може да буде рецезент свог сопственог програма КЕ.

6. Резултате акредитације Здравствени савет Србије ће објавити на својој веб страници у виду Збирне табеле оцењених програма КЕ.

7. На одлуку Здравственог савета којом се одбија или одбацује пријава за акредитовање предложеног програма континуиране едукације, предлагач програма може, у року од 15 дана од дана објављивања те одлуке на сајту Здравственог савета, да поднесе приговор Здравственом савету. По окончању поступка по приговору, Централно радно тело ЗСС доноси коначну одлуку и исту доставља приговарачу.

8. Организатор обавештава надлежну комору  најкасније три недеље пре одржавања програма континуиране едукације, о термину и месту одржавања тог програма, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина, односно нових термина одржавања у односу на пријављене.

9. Организатор доставља извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације надлежној комори у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Овај извештај треба да садржи следеће податке: евиденциони број програма из списка акредитованих програма који је објављен на сајту Здравственог савета и надлежне коморе, датум доношења одлуке којом је тај програм акредитован, списак предавача и учесника, додељен број бодова за предаваче и учеснике, а за све програме континуиране едукације сем стручних састанака и резултате спроведене евалуације са просечном оценом опште евалуације програма континуиране едукације.

10. У оквиру дефинисања коме је намењен одређен програм КЕ мора се тачно навести ко чини циљну групу за дату КЕ. У пријави не може да стоји сви здравствени радници и сарадници. На основу биографије предавача утврђује се да ли су компетентни за дефинисане циљне групе. 

11. Здравствени савет спроводи и контролу квалитета извођења КЕ, а резултате контроле објављује на сајту Здравственог савета. У случају неадекватног спровођења КЕ ЗС може да акредитовани програм КЕ дисквалификује и не дозволи доделу бодова.

12. Програми КЕ се не могу акредитовати ретроградно тј. по одржавању.

 • РАДНО ТЕЛО ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ КЕ ЗСС НЕМА МЕХНИЗМЕ КОЈИМА БИ УТИЦАЛО ДА СЕ БОДОВИ НЕ ДЕЛЕ НА ЕКСРЕНЕ И ИНТЕРНЕ, КАО И ДА КОНТРОЛИШЕ ЦЕНЕ КЕ.
 • ПРЕДЛАЖЕМО БЕСПЛАТНЕ КЕ И САКУПЉАЊЕ 24 БОДА НЕ УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР ДА ЛИ СУ ОНИ ДОБИЈЕНИ СА ИНТЕРНЕ ИЛИ ЕКСТЕРНЕ ЕДУКАЦИЈЕ


У Београду
09.11.2010. године

Председник Радног тела Здравственог
савета за акредитацију програма КE
Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић

ОБАВЕШТЕЊЕОбавештавају се сви заинтересовани субјекти да се Збирна табела за ЗДРАВСТВЕНЕ САРАДНИКЕ за септембар 2010. налази у склопу претходне одлуке о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) бр. 153-02-3968/2010-02 од 29.10.2010.године.


У Београду
09.11.2010. године

ПРЕДСЕДНИК ЦЕНТРАЛНОГ РАДНОГ ТЕЛА ЗСС
Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић

Одлука
Број: 153-02-3968/2010-02
Датум: 29.10.2010.године
Б е о г р а дНа основу члана 154. ст. 2. т.6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Републике Србије је донео


О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) приспелих на основу јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања 4.12.2009. године (број одлуке: 153-02-2112/2009-02) у септембарском року 2010. године
Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: „Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE septembar 2010, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE septembar 2010, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNICARA septembar 2010, Zbirna tabela STOMATOLOSKE KOMORE septembar 2010, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMICARA septembar 2010, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE septembar 2010“). Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 29.10.2011. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте надлежну комору о тачном термину одржавања едукације најмање три недеље раније, као и да по обављеној едукацији доставе надлежној комори извештај, који ће садржати број полазника, резултат провере знања полазника и резултат евалуације квалитета едукације од стране полазника.

Приговори на одлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити ЗСС у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници ЗСС.

ПРЕДСЕДНИК
Проф. др. Драган Делић


Председник радне групе за акредитацију
програма КЕ
Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић

Одлука
Број: 153-02-3772/2010-02
Датум: 30.09.2010.године
Б е о г р а дНа основу члана 154. став 2. т.6 Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси


О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) НАКНАДНО приспелих на основу јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања у децембру 2010. године, који су накнадно допуњени или разматрани на основу приговора на одлуку Здравственог савета од 01.09.2010.
Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документима под називом Tabela-PRIGOVORI-jul 2010, које чини прилог ове одлуке и објављене су на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова одлука Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирним табелама, које су у прилогу ове одлуке.

Организатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте надлежну Комору о тачном термину одржавања едукације најмање 21 дан раније, као и да по обављеној едукацији доставе надлежној Комори извештај, који ће садржавати број полазника, резултат провере знања полазника и резултат евалуације квалитета едукације од стране полазника.

ПРЕДСЕДНИК
Проф. др. Драган Делић


Руководилац Радног телаЗдравственог
савета за акредитацију програма КE
Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић

ОБАВЕШТЕЊЕ
Датум: 17.09.2010.године

Б е о г р а дУочено је да у већ објављеним Збирним табелама акредитoваних програма КЕ, прослеђеним од стране Коморе биохемичара, нису наведени акредитациони бројеви програма КЕ, због чега смо у обавези да исте збирне табеле али допуњене акредитационим бројевима поново поставимо на сајт ЗС.
С поштовањем,
Председник радне групе за акредитацију
програма КЕ
Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић

Одлука
Број: 153-02-3144/2010-02
Датум: 01.09.2010.године
Б е о г р а дНа основу члана 154. ст. 2. т.6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Републике Србије је донео


О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) приспелих на основу јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања 4.12.2009. године (број одлуке: 153-02-2112/2009-02) у јулском року 2010. године.
Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: „Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE za jul 2010, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE jul 2010, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I TEHNICARA ZA ZSRS za JUL 2010, Zbirna tabela STOMATOLOSKE KOMORE za jul 2010, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMICARA za jul 2010, Zbirna tabela za STRUCNE SARADNIKE jul 2010“). Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 01.09.2011. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте надлежну комору о тачном термину одржавања едукације најмање три недеље раније, као и да по обављеној едукацији доставе надлежној комори извештај, који ће садржати број полазника, резултат провере знања полазника и резултат евалуације квалитета едукације од стране полазника.

Приговори на одлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити ЗСС у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници ЗСС.

ПРЕДСЕДНИК
Проф. др. Драган Делић


Председник радне групе за акредитацију
програма КЕ
Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић

Одлука
Број: 153-02-3143/2010-02
Датум: 01.09.2010.године
Б е о г р а дНа основу члана 154. став 2. т.6 Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси


О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) НАКНАДНО приспелих на основу јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања у децембру 2010. године, који су накнадно допуњени или разматрани на основу приговора на одлуку Здравственог савета од 18.5.2010.
Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документима под називом Tabela-PRIGOVORI-April 2010, које чини прилог ове одлуке и објављене су на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова одлука Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирним табелама, које су у прилогу ове одлуке.

Организатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте надлежну Комору о тачном термину одржавања едукације најмање 21 дан раније, као и да по обављеној едукацији доставе надлежној Комори извештај, који ће садржавати број полазника, резултат провере знања полазника и резултат евалуације квалитета едукације од стране полазника.

ПРЕДСЕДНИК
Проф. др. Драган Делић


Руководилац Радног тела Здравственог
савета за акредитацију програма КE
Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић

О Б А В Е Ш Т Е Њ ЕОбавештавају се сви заинтересовани субјекти да ће одлука по приговорима на Одлуку о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) приспелих на основу јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања 4.12.2009. године (број одлуке: 153-02-2112/2009-02) у априлском року 2010. године бр. 153-02-1697/2010-02 од 18.05.2010 бити објављена на сајту ЗСС после 10. августа 2010. године.


У Београду
12.07.2010. године
ПРЕДСЕДНИК ЦЕНТРАЛНОГ РАДНОГ ТЕЛА ЗСС
Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић

О Б А В Е Ш Т Е Њ ЕЦентрално радно тело ЗСС за акредитацију програма КЕ извршило је корекције Збирне табеле ЛКС из априла 2010. године везане за међународне конгресе и симпозијуме.

Моле се организатори међународних конгреса и симпозијума да изврше увид у табелу и да поступе по захтевима Централног радног тела који се налазе у напоменама.


ПРЕДСЕДНИК ЦЕНТРАЛНОГ РАДНОГ ТЕЛА ЗСС ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ПРОГРАМА КЕ
Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић

Одлука
Број: 1153-02-1697/2010-02
Датум: 18.05.2010.године
Б е о г р а дНа основу члана 154. ст. 2. т.6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Републике Србије је донео


О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) приспелих на основу јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања 4.12.2009. године (број одлуке: 153-02-2112/2009-02) у априлском року 2010. године
Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: „Zbirna tabela Lekarske komore Srbije april 2010.xls“, „Zbirna tabela Komore biohemicara april 2010.xls“, „Zbirna tabela Stomatoloska komora april 2010.xls“ „Zbirna tabela Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehnicara april 2010.xls“ „Zbirna tabela Farmaceutska komora Srbije april 2010.xls“ и „Zbirna tabela za zdravstvene saradnike april 2010.xls“). Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 18.05.2011. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте надлежну комору о тачном термину одржавања едукације најмање три недеље раније, као и да по обављеној едукацији доставе надлежној комори извештај, који ће садржати број полазника, резултат провере знања полазника и резултат евалуације квалитета едукације од стране полазника.

Приговори на одлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити ЗСС у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници ЗСС.
ПРЕДСЕДНИК
Проф. др. Драган Делић


Председник радне групе за акредитацију
програма КЕ
Проф. др Сандра Шипетић-ГрујичићНа основу члана 154. став 2. т.6 Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси


О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) НАКНАДНО приспелих на основу јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања у децембру 2010. године, који су накнадно допуњени или разматрани на основу жалби и приговора на одлуку Здравственог савета од 19.2.2010.
Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документима под називом „Zbirna tabela KE LEKARSKE KOMORE JANUAR 2010 PRIGOVORI, Zbirna tebela KE KOMORE МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА JANUAR 2010 PRIGOVORI, које чини прилог ове одлуке и објављене су на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова одлука Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирним табелама, које су у прилогу ове одлуке.

Организатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте надлежну Комору о тачном термину одржавања едукације најмање 21 дан раније, као и да по обављеној едукацији доставе надлежној Комори извештај, који ће садржавати број полазника, резултат провере знања полазника и резултат евалуације квалитета едукације од стране полазника.


Руководилац Радне групе Здравственог савета за акредитацију програма КE
Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић


ПРЕДСЕДНИК
Проф. др. Драган Делић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИНТЕРНОЈ И ЕКСТЕРНОЈ ЕДУКАЦИЈИ

1. У току једне године потребно је сакупити 24 бода из више различитих програма КЕ. Једна половина годишње суме бодова (12 бодова) се добија у оквиру програма КЕ који се спроводи у здравственој установи или приватној пракси у којој је здравствени радник запослен. Друга половина годишње укупне суме бодова (12 бодова) добија се кроз учешће на екстерним програмима едукације који се спроводе ван здравствене установе и приватне праксе у којој је здравствени радник запослен и може бити на републичком или међународном нивоу, као и кроз друге облике КЕ.

2. За зравствене раднике и здравствене сараднике конгреси и симпозијуми представљају екстерну едукацију без обзира ко је организатор.

3. Kурсеви/семинари представљају интерну едукацију уколико је њихов организатор установа у којој раде здравствени радници и здравствени сарадници, а екстерна едукација уколико је организатор установа у којој здравствени радник и здравствени сарадник нису запослени.

4. Стручни састанци се сматрају интерном едукацијом када их организује установа у којима раде запослени здравствени радници и здравствени сарадници или ако их организује установа са подручја управног округа запосленог.

5. Курсеви/семинари и стручни састанци организовани преко удружења сматрају се екстерном едукацијом.


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИГОВОРИМА И ЖАЛБАМА

На одлуку Здравственог савета којом се одбија или одбацује пријава за акредитовање предложеног програма континуиране едукације, предлагач програма може, у року од 15 дана од дана објављивања те одлуке на сајту Здравственог савета, да поднесе приговор или жалбу Здравственом савету.

По окончању поступка по приговору или жалби, Централно радно тело ЗСС доноси коначну одлуку и исту доставља приговарачу.


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОТВРДИ

Потврда о учешћу на континуираној едукацији потребно је да садржи следеће податке:

1. службени назив свих организатора акредитованог програма,

2. место и датум одржавања,

3. врсту едукације – стручни састанак, курс/семинар, конгрес или симпозијум,

4. назив теме,

5. број додељених бодова за учествовање,

6. име, презиме и број лиценце здравственог радника коме се издаје потврда, и

7. печат и потпис свих организатора акредитованог програма.

Организатор акредитованог програма КЕ, уз издату потврду о учешћу на континуираној едукацији, потребно је да у прилогу потврде наведе евиденциони број Одлуке о акредитацији програма.


ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ И ЕВАЛУАЦИЈИ КЕ

1. Организатор обавештава Здравствени савет за програме који су акредитовани у 2009.години, а надлежну комору за програме који су акредитовани у 2010.години, најкасније три недеље пре одржавања програма континуиране едукације, о термину и месту одржавања тог програма, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина, односно нових термина одржавања у односу на пријављене.

2. Након сваког одржаног акредитованог програма континуиране едукације, организатор спроводи евалуацију тог програма (осим за стручне састанке), при чему се најмање једно питање односи на општу евалуацију тог програма која се вреднује оценом у распону од 1 до 5.

3. Организатор доставља извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету за програме који су акредитовани у 2009.години, а надлежној комори за програме који су акредитовани у 2010.години, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма.

4. Овај извештај треба да садржи следеће податке: евиденциони број програма из списка акредитованих програма који је објављен на сајту Здравственог савета и надлежне коморе, датум доношења одлуке којом је тај програм акредитован, списак предавача и учесника, додељен број бодова за предаваче и учеснике, а за све програме континуиране едукације сем стручних састанака и резултате спроведене евалуације са просечном оценом опште евалуације програма континуиране едукације.


Председник Централног радног тела ЗСС
Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић

Београд
26.03.2010. годинеНа основу члана 154. став 2. т.6 Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси


О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) приспелих на основу јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања у децембру 2010. године, који су накнадно допуњени или разматрани на основу жалби и приговора на одлуку Здравственог савета од 19.2.2010.
Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима као што је наведено у документима под називом „Zbirna tabela KE LEKARSKE KOMORE JANUAR 2010 PRIGOVORI, Zbirna tabela KE STOMATOLOSKE KOMORE JANUAR 2010 PRIGOVORI и Zbirna tebela KE FARMACEUTSKE KOMORE JANUAR 2010 PRIGOVORI, које чини прилог ове одлуке и објављене су на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова одлука Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у збирним табелама, које су у прилогу ове одлуке.

Организатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте надлежну Комору о тачном термину одржавања едукације најмање 21 дан раније, као и да по обављеној едукацији доставе надлежној Комори извештај, који ће садржавати број полазника, резултат провере знања полазника и резултат евалуације квалитета едукације од стране полазника.


Председник радне групе Здравственог савета за акредитацију програма КЕ
Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић


ПРЕДСЕДНИК
Проф. др. Драган Делић

Додатно обавештење


ПОШТОВАНИ,

У циљу што боље реализације акредитације програма континуиране едукације обавештавамо Вас да:

1. Извештаје о одржаним програмима КЕ, програме КЕ (као допуна већ предатог материјала), као и информације о времену и месту одржавања КЕ за 2010. је потребно доставити на адресу надлежне коморе путем поштe.

2. Јавни позив за акредитацију програма КЕ је објављен 4.12.2009. и на основу њега нове програме КЕ за акредитацију можете доставити НАДЛЕЖНОЈ КОМОРИ од 01. до 15. априла 2010. године.

3. Нови формулар за пријаву програма континуиране едукације за акредитацију биће постављена на сајт Здравственог савета 17.03.2010. године, као и пример како је потребно да изгледа целокупна пријава за стручни састанак.

4. Пријава сваког програма КЕ мора бити засебна и мора бити доставњена путем поште надлежној комори. Све групне пријаве, пријаве доставњене надлежним коморама на било који други начин и непотпуне пријаве неће бити разматране.

5. Програм КЕ за акредитацију дозвољено је пријавити само једној надлежној комори. У случају да се један исти програм пријави истовремено у више комора, програм неће бити разматран, а и уследиће забрана извођења датог програма у наредних 12 месеци.

6. Здравствени савет ће разматрати само комплетне предлоге програма континуиране едукације, који обухватају:
A. Попуњену „Пријаву за акредитацију програма континуиране едукације“ која се може преузети са веб странице Здравственог савета –нова пријава од 17.03.2010.  У пријави мора да буде наведен тачан датум извођења КЕ, а у случају промене термина организатор је дужан да о томе обавести надлежну комору најмање три недеље пре извођења КЕ.
Б. „Пријава за акредитацију програма континуиране едукације“ мора да буде потписана и печатом оверена од стране установе/удружења које спроводи дату КЕ.  
Ц. Сажетак програма едукације потребно је да сарджи 500 речи и максимално 5 референци.
Д. Програм КЕ који садржи сатницу, теме и предаваче.
Е.Кратке биографије предавача, са подацима о њиховим квалификацијама/искуству за спровођење предложеног едукативног програма (у формату датом на веб страници Здравственог савета).
Ф. Потписом и печатом оверену одлуку органа надлежног за рецензирање (контролу квалитета) програма КЕ у оквиру установе/удружења предлагача којом се потврђује да је пријављени програм КЕ одобрен и рецензиран.  Предавач/организатор КЕ не може да буде рецезент свог сопственог програма КЕ.

7. Резултате акредитације Здравствени савет Србије ће објавити на својој веб страници у виду Збирне табеле оцењених програма КЕ, а појединачне одлуке ће бити издате преко одговарајуће коморе.

8. Kонгреси, симпозијуми и курсеви представљају екстерну едукацију, као и стручни састанци  ван територије региона слушаоца (пасивног учесника), односно предавача. Стручни састанци у оквиру региона у коме ради пасивни учесник КЕ, односно предавач, сматрају се интерном едукацијом.

9. Особе на специјализацији ван свог радног места имају право да похађају интерне едукације установа у оквиру којих спроводе специјализацију и да на тај начин остваре неопходне бодове за лиценцу.

10. У оквиру дефинисања коме је намењен одређен програм КЕ мора се тачно навести ко чини циљну групу за дату КЕ. У пријави не може да буде написано сви здравствени радници и сарадници.

11. Предавач у оквиру једног програма КЕ може држати наставу највише 2 сата.

Председник радног тела ЗСС
Проф. Др Сандра Шипетић-Грујичић

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕОБАВЕШТЕЊА И ИЗВЕШТАЈЕ ЗА ПРОГРАМЕ КОЈИ СУ АКРЕДИТОВАНИ У 2010. ГОДИНИ ТРЕБА ДОСТАВИТИ НА АДРЕСУ НАДЛЕЖНЕ КОМОРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА.

ОБАВЕШТЕЊА И ИЗВЕШТАЈЕ ЗА ПРОГРАМЕ АКРЕДИТОВАНЕ У 2009. ГОДИНИ И ДАЉЕ СЕ ДОСТАВЉАЈУ НА АДРЕСУ ЗДРАВСЗВЕНОГ САВЕТА СРБИЈЕ.


ПРЕДСЕДНИК
Проф. др. Драган Делић

Додатно обавештење


Предлагачи програма КЕ могу у року од 15 дана од дана објављивања Збирних табела оцењених програма КЕ на интернет страници Здравственог савета да поднесу приговоре. Приговори се у писаној форми достављају Здравственом савету.

По итеку овог рока Здравствени савет доноси решења по сваком појединачном приговору и објавњује на интернет страници Здравственог савета збирну табелу ПРИГОВОРИ, заједно са додељењим бројем бодова или дефинитивном одлуком о одбијању акредитације.

По објавњивању збирне табеле Приговори надлежне коморе предлагачима програма достављају у писаној форми дефинитивне ОДЛУКЕ о акредитацији програма КЕ.

Београд 25.02.2010.

Председник радне групе за акредитацију програма КЕ
Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић

Одлука
Број: 153-02-371/2010-02
Датум: 19.02.2010.године
Б е о г р а дНа основу члана 154. ст. 2. т.6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Републике Србије је донео


О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) приспелих на основу јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања 4.12.2009. године (број одлуке: 153-02-2112/2009-02)
Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: „Zbirna tabela КЕ LEKARSKE KOMORE JANUAR 2010.xls“, „Zbirna tabela КЕ KOMORE BIOHEMICARA JANUAR 2010.xls“, „Zbirna tabela КЕ STOMATOLOSKE KOMORE JANUAR 2010.xls“ „Zbirna tabela КЕ KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNICARA JANUAR 2010.xls“ „Zbirna tabela КЕ FARMACEUTSKE KOMORE JANUAR 2010.xls“). Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 19.02.2011. године.

Организатори акредитованих програма КЕ су обавезни да до 05.03.2010. године доставе надлежним коморама програм КЕ (сатница, теме и предавачи) уколико то нису учинили при пријави КЕ.

Такође, организатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте надлежну комору о тачном термину одржавања едукације најмање три недеље раније, као и да по обављеној едукацији доставе надлежној комори извештај, који ће садржати број полазника, резултат провере знања полазника и резултат евалуације квалитета едукације од стране полазника.
Председник радне групе за акредитацију програма КЕ
Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић


ПРЕДСЕДНИК
Проф. др. Драган Делић

ОБАВЕШТЕЊЕ


УДРУЖЕЊА ЧИЈИ СУ ПРОГРАМИ ОДЛУКОМ ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА СРБИЈЕ БР. 153-02-1682/2009-02 И 153-02-1925/2009-02 ОД 16.11.2009. ГОДИНЕ АКРЕДИТОВАНИ ДО 01.01.2010. ГОДИНЕ МОГУ РЕАЛИЗОВАТИ АКРЕДИТОВАНЕ ПРОГРАМЕ У ЈЕДНОМ ИЛИ ВИШЕ НАВРАТА ДО 24.9.2010. ГОДИНЕ.
ПРЕДСЕДНИК
Проф. др. Драган ДелићОдлука
Број: 153-02-2112/2009-02
Датум: 04.12.2009.године
Б е о г р а д


Здравствени савет Србије расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за акредитацију програма континуиране едукације


Све заинтересоване организације које могу спроводити поступак континуиране едукације (КЕ) здравствених радника и здравствених сарадника према „Правилнику о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике“ (''Сл. Гласник РС'' бр. 130/07) треба да доставе поштом своје предлоге програма одговарајућој Комори здравствених радника:

Лекарска комора Србије ( ул. Краљице Наталије 1-3, Београд)

Стоматолошка комора Србије (ул. Теразије 1 , Београд)

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије
(ул. Добрачина 3/2 , Београд)

Комора биохемичара Србије (бул. Деспота Стефана 81, Београд)

Фармацеутска комора Србије ( ул. Дечанска 8 , Београд)

Програме КЕ за здравствене сараднике треба доставити канцеларији Здравственог савета Србије (ул. Немањина 22-26, V спрат, канцеларија 26, Београд).

Програми се достављају у једном примерку; сваки програм се мора посебно пријавити и приложити у посебној коверти. Програми КЕ се могу доставити: од 1. до 25. јануара 2010., од 1. до 15. априла 2010., од 1. до 15 јула 2010. и од 15. до 30. септембра 2010. године.

Здравствени савет ће разматрати само комплетне предлоге програма континуиране едукације, који обухватају:

 • Попуњену, потписану и печатом оверену „Пријаву за акредитацију програма континуиране едукације“ која се може преузети са веб странице Здравственог савета;
 • Сажетак програма едукације дужине до 500 речи, са максимално 5 референци;
 • Кратке биографије предавача, са подацима о њиховим квалификацијама/искуству за спровођење предложеног едукативног програма (у формату датом на веб страници Здравственог савета).
 • Потписом и печатом оверену одлуку органа надлежног за рецензирање (контролу квалитета) програма КЕ у оквиру организације-предлагача којом је одобрен пријављени програм КЕ

Резултате акредитације Здравствени савет Србије ће објавити на својој веб страници у виду Збирне табеле оцењених програма КЕ, коју ће пратити заједничка одлука о акредитацији, а појединачне одлуке ће бити издате организаторима КЕ преко одговарајуће коморе.ПРЕДСЕДНИК
Проф. др. Драган Делић


Председник радне групе за акредитацију
програма КМЕ
Проф. др Слободан Јаннковић

Одлука
Број: 153-02-1925/2009-02
Датум: 16.11.2009.године
Б е о г р а дНа основу члана 154. став 2. т.6 Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије, доноси


О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) приспелих на основу јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања у јуну 2009. године, који су накнадно допуњени или разматрани на основу жалби на одлуку Здравственог савета од 24.9.2009.
Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима, наведени у Збирној табели оцењених допуњених програма КЕ и у Збирној табели поново оцењених програма КЕ на основу жалби, које чини прилог ове одлуке и објављене су на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова одлука (у документима под називом „Zbirna tabela Dopune septembar 2009 Zakljucano.xls“ и „Zbirna tabela Ispravke po zalbama septembar 2009 Zakljucano.xls“). Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирној табели оцењених допуњених програма КЕ и у Збирној табели поново оцењених програма КЕ (документи под називом „Zbirna tabela Dopune septembar 2009 Zakljucano.xls“ и „Zbirna tabela Ispravke po zalbama septembar 2009 Zakljucano.xls“), које су у прилогу ове одлуке.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком које организују удружења се могу реализовати у једном или више наврата до 1.1.2010. године, а програми КЕ акредитовани овом одлуком које организују остали организатори (факултети, школе здравствене струке, здравствене установе, приватна пракса и установе) се могу реализовати у једном или више наврата до 24.9.2010. године.

Организатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет о тачном термину одржавања едукације најмање 7 дана раније, као и да по обављеној едукацији доставе Здравственом савету извештај, који ће садржавати број полазника, резултат провере знања полазника и резултат евалуације квалитета едукације од стране полазника.
ПРЕДСЕДНИК
Проф. др. Драган Делић


Председник радне групе за акредитацију
програма КМЕ
Проф. др Слободан Јаннковић

Одлука
Број: 153-02-1682/2009-02
Датум: 25.09.2009.године
Б е о г р а д


На основу члана 154. ст. 2. т.6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Републике Србије је на својој седници од 24.9.2009., донео


О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) приспелих на основу јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања у јуну 2009. године
Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима, наведени у Сумарној табели оцењених програма КЕ, која чини прилог ове одлуке и објављена је на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова одлука (у документу под називом „Zbirna tabela CME septembar 2009 - Sortirano - KRAJ - ZAKLJUCANO.xls“). Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Сумарној табели оцењених програма КЕ (документ под називом „Zbirna tabela CME septembar 2009 - Sortirano - KRAJ - ZAKLJUCANO.xls“), која је у прилогу ове одлуке.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком које организују удружења могу се реализовати у једном или више наврата до 1.1.2010. године, а програми КЕ акредитовани овом одлуком које организују остали организатори (факултети, школе здравствене струке, здравствене установе, приватна пракса и установе) се могу реализовати у једном или више наврата до 24.9.2010. године. .

Организатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет о тачном термину одржавања едукације најмање 7 дана раније, као и да по обављеној едукацији доставе Здравственом савету извештај, који ће садржавати број полазника, резултат провере знања полазника и резултат евалуације квалитета едукације од стране полазника.


Пратећи документ:

Збирна табела CME Септембар (xls) 707 KB


ПРЕДСЕДНИК
Проф. др. Драган Делић


Председник радне групе за акредитацију
програма КМЕ
Проф. др Слободан ЈаннковићСва права задржана
Здравствени савет Србије